CZK | EUR | USD
Revize 4.4

Podmínky společnosti Digi-Key pro objednávku

DATUM POSLEDNÍ ZMĚNY

30. srpna 2018

Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics), společně se svými pobočkami a dceřinými společnostmi, mimo jiné včetně Digi-Key International Sales Corporation (souhrnně „Digi-Key“), provozuje stránku https://www.digikey.cz a portfolio dalších webových stránek, mimo jiné včetně stránky Digi-Key Tech-Xchange, eewiki.net a webové obchody, které mohou být značkové za použití názvů jiných subjektů a začleněné do webových stránek těchto jiných subjektů (souhrnně „Stránka“). Stránka poskytuje online přístup k informacím o produktech, mimo jiné včetně produktů Chip Outpost, dostupných u společnosti Digi-Key („Produkt(y)“), a usnadňuje transakce za nákup Produktů samostatně i ve spojení s aplikacemi třetích stran pomocí patentovaných webových služeb Digi-Key („Aplikace webových služeb“), a ve spojení s třetími stranami a jejich webovými stránkami prostřednictvím webových obchodů poskytovaných společností Digi-Key (souhrnně „Služby“).

Přístupem, návštěvou, procházením, používáním, komunikací či pokusem o komunikaci s jakoukoli částí Stránky či jakýmkoli Softwarem, programem nebo Službami na Stránce souhlasíte v zastoupení své osoby, a v zastoupení jakéhokoli subjektu, jehož jste zástupcem nebo jehož zjevně reprezentujete, (souhrnně a individuálně „vy“, „váš“ nebo„uživatel“) s veškerými podmínkami zde uvedenými (souhrnně „Podmínky použití“). Více o způsobu odhalování informací shromažďovaných a sdílených společností Digi-Key týkajících se vašeho přístupu a používání Stránky naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Digi-Key. Objednáním Produktů prostřednictvím Stránky nebo poštou, e-mailem, telefonem, faxem či jiným způsobem souhlasíte v zastoupení své osoby, a v zastoupení jakéhokoli subjektu, jehož jste zástupcem nebo jehož zjevně reprezentujete s Podmínkami použití a s Podmínkami pro objednávku.

I. Podmínky použití webové stránky

1. Přístup k webovým stránkám. K podání objednávky nebo použití Stránky není nutná registrace. Vybrané části Stránky nabízejí rozšířené Služby prostřednictvím internetu pomocí systému chráněného jménem/heslem, mimo jiné včetně Aplikací webových služeb.

Vaše uživatelské jméno a heslo jsou označovány jako vaše „Identifikace“. Vaše identifikace musí být přesná, aktuální a úplná; společnosti Digi-Key nesmíte poskytovat nepravdivé informace nebo se vydávat za jinou osobu či subjekt. Nesete výhradní odpovědnost za udržení důvěrnosti vaší identifikace. Souhlasíte s tím, že vy a vaši oprávnění zástupci budete jedinými uživateli vaší identifikace a že ponesete výhradní odpovědnost za všechny aktivity na webových stránkách využívající vaší identifikace. Důrazně doporučujeme, abyste se ze stránek po dokončení relace odhlásili a zavřeli okno webového prohlížeče, čímž zabráníte neoprávněným osobám v přístupu k vaší identifikaci. Společnost Digi-Key je zmocněna monitorovat vaši Identifikaci a, dle svého uvážení, vyžadovat její změnu. Pokud se domníváte, že došlo ke ztrátě nebo odcizení vaší identifikace nebo že se někdo mohl pokusit použít vaši identifikaci bez vašeho souhlasu, obraťte se prosím neprodleně na společnost Digi-Key na adrese internet.registration@digikey.com. Mějte prosím na paměti, že žádná internetová stránka není 100% bezpečná. Takže i když se společnost Digi-Key snaží chránit osobní údaje a soukromí svých uživatelů, používání webových stránek k přenosu nebo uložení osobních identifikačních údajů je na vaše vlastní riziko.

2. Duševní vlastnictví. Služby, Stránka a všechny informace, Webové služby, Aplikace, Software, data, databáze produktů Digi-Key, tištěná a elektronická dokumentace, obsah, který vidíte, slyšíte nebo jinak získáváte na Stránce („Obsah“) je chráněn americkými a mezinárodními zákony o autorských právech, ochranných známkách a dalšími zákony, a náleží společnosti Digi-Key nebo jejím partnerům, pobočkám, poskytovatelům licencí, dodavatelům, přispěvatelům nebo třetím stranám.

V souladu s těmito Podmínkami použití, a s výjimkou Softwaru a Aplikací webových služeb, vám společnost Digi-Key uděluje osobní, odvolatelnou, nevýhradní, nepřenositelnou licenci na použití Stránky, Služeb a Obsahu a na stahování, tisk a ukládání částí Obsahu. V důsledku této licence na vás nepřechází žádné právo, nárok ani účast na otevřeném či staženém Obsahu nebo materiálech. Společnost Digi-Key si vyhrazuje úplná práva duševního vlastnictví na veškerý Obsah, který otevřete či stáhnete ze Stránky, na základě této omezené licence, jak je zde uvedeno.

Software, který je zpřístupněn ke stažení ze Stránky, vyjma softwaru, který může být zpřístupněn koncovými uživateli prostřednictvím Komunikační služby, („Software“), a Aplikace webových služeb jsou autorsky chráněnými díly společnosti Digi-Key a/nebo jejích dodavatelů či třetích stran a mohou být dále chráněny patentem, ochrannou známkou, obchodním tajemstvím či jinými vlastnickými právy. Vaše použití Softwaru a Aplikací webových služeb se řídí podmínkami příslušných licenčních smluv s koncovým uživatelem, pokud existují, a které jsou přičleněny nebo jsou součástí Softwaru a Aplikací webových služeb („Licenční smlouva“). Nesmíte instalovat, spouštět ani používat žádný Software, nebo spouštět či používat Aplikace webových služeb, ke kterým je přičleněna, nebo jejíž součástí je, Licenční smlouva, dokud podmínky této Licenční smlouvy nepřijmete. Na libovolný Software či Aplikace webových služeb, ke kterým není přičleněna Licenční smlouva, společnost Digi-Key tímto uděluje, v rozsahu, ke kterému je společnost Digi-Key oprávněna a právně schopna, vám, uživateli, odvolatelnou, osobní, nepřenositelnou licenci k použití Softwaru či Aplikací webových služeb na prohlížení či jiné využití Stránky v souladu s těmito Podmínkami použití, avšak na žádný jiný účel. Všechna oznámení třetích stran doprovázející Software nebo Aplikace webových služeb jsou poskytována pouze k informačním účelům.

Společnost Digi-Key neuděluje žádná další práva ani licence, výslovné ani odvozené, mimo jiné včetně odvozených licencí k patentu. Zákon výslovně zakazuje neoprávněnou reprodukci nebo redistribuci Softwaru. Jeho porušení může vést k přísným občanskoprávním nebo trestním postihům. Porušitelé mohou být odsouzeni k maximálnímu možnému trestu, který zákon ukládá. Všechny licence zde udělené podléhají následujícím omezením: (1) tyto kopie Obsahu smíte použít pouze pro vaše vlastní interní obchodní účely či vaše osobní, nekomerční využití; (2) nesmíte kopírovat či zveřejňovat Obsah na žádném síťovém počítači, nebo přenášet, distribuovat, publikovat, vystavovat či vysílat Obsah v žádném médiu; a (3) nesmíte žádným způsobem upravovat, překládat, dekompilovat, rozkládat, přeprojektovávat či měnit Stránku nebo Obsah, nebo odstraňovat či měnit jakákoli autorská práva, ochranné známky či jiná vlastnická oznámení. ANIŽ BY DOŠLO K OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH USTANOVENÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU ČI APLIKACÍ WEBOVÝCH SLUŽEB NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO UMÍSTĚNÍ K DALŠÍ REPRODUKCI NEBO REDISTRIBUCI JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. Berete na vědomí, že tento Software, Aplikace webových služeb a veškerá doprovodná dokumentace a/nebo technické informace podléhají platným zákonům a nařízením Spojených států amerických pro kontrolu vývozu. Souhlasíte, že tento software nebudete vyvážet ani zpětně vyvážet, přímo ani nepřímo, do žádných zemí, na které se vztahují vývozní restrikce USA.

Nesmíte používat žádné známky ani loga zobrazená na libovolném místě webových stránek, pokud k tomu nebudete mít výslovný písemný souhlas majitele ochranné známky s výjimkou případů, kdy to povolují platné zákony.

Společnost Digi-Key může zakázat či omezit vaše použití Stránky, mimo jiné včetně omezení Služeb kdykoli a dle svého uvážení.

Nesmíte použít roboty, scrapery, spidery či jiné automatizované prostředky pro přístup či shromažďování Obsahu ze Stránky, nebo využívat mirroring, co-branding či framing domovské stránky nebo jakýchkoli jiných stránek Stránky, nebo jakékoli jiné webové stránky či stránek. Pro účely těchto Podmínek použití „co-branding“ znamená vystavení názvu, loga, ochranné známky či jiných prostředků potvrzení či identifikace jakékoli strany takovým způsobem, který by přiměřeně pravděpodobně mohl v uživateli vzbuzovat dojem, že takováto další strana má právo vystavovat, publikovat či distribuovat Stránku nebo její Obsah. Konkurenti a třetí osoby – shromažďovatelé nesmí provádět „skryté odkazování“ na Stránku, tj. vytvářet odkazy na tuto stránku, které obcházejí domovskou stránku nebo jiné části Stránky, pokud k tomu nemají písemné povolení společnosti Digi-Key. Cílem tohoto zákazu není omezit nekomerční aktivity jednotlivců.

3. Zřeknutí se záruky. SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ČI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE STRÁNKY, SLUŽEB NEBO OBSAHU, A SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ DODAVATELÉ VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ ANI JINÉ ZÁRUKY LIBOVOLNÉHO DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKŮ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV V SOUVISLOSTI SE STRÁNKOU, SLUŽBAMI A OBSAHEM. NA SOFTWARE A APLIKACE WEBOVÝCH SLUŽEB SE VZTAHUJE ZÁRUKA, POKUD VŮBEC NĚJAKÁ, POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI PŘÍSLUŠNÝCH LICENČNÍCH SMLUV, EXISTUJÍ-LI NĚJAKÉ; JINAK PODLÉHAJÍ PODMÍNKÁM POUŽITÍ TOHOTO VYLOUČENÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ, ŽE FUNKCE PROVÁDĚNÉ STRÁNKOU NEBO SLUŽBAMI BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZCHYBNÉ, NEBO ŽE ZÁVADY STRÁNKY NEBO SLUŽEB BUDOU OPRAVENY. SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ SPRÁVNOST ANI ÚPLNOST OBSAHU, ANI ŽE PŘÍPADNÉ CHYBY OBSAHU BUDOU OPRAVENY. STRÁNKA, SLUŽBY A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“. SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ DODAVATELÉ NEPONESOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÉ ZOBRAZOVÁNÍ NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT, JAKÝCHKOLI ODESLANÝCH ČI PŘIJATÝCH NEBO NEODESLANÝCH ČI NEPŘIJATÝCH MATERIÁLŮ NEBO DAT, ANI ŽÁDNÝCH TRANSAKCÍ PROVEDENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ DODAVATELÉ NEPONESOU ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ OBSAH ODESLANÝ PŘI POUŽITÍ A/NEBO KTERÝ JE SOUČÁSTÍ STRÁNKY JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU. NA DOPORUČENÍ ZÍSKANÁ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY SE NELZE SPOLÉHAT U SOUKROMÝCH, ZDRAVOTNÍCH, PRÁVNÍCH NEBO FINANČNÍCH ROZHODNUTÍ. KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z VAŠÍ SITUACE BYSTE MĚLI ZÍSKAT OD PŘÍSLUŠNÉHO ODBORNÍKA. NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ URČITÝCH TYPŮ ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK. V DŮSLEDKU TOHO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. 

Všechny ostatní informace o záruce týkající se Produktů, včetně produktů Chip Outpost, naleznete v Podmínkách pro objednávku.

4. Další odmítnutí. Aniž by tím byla omezena odmítnutí uvedená v oddílu 3 výše:

a. Aplikační inženýring. Společnost Digi-Key nabízí svůj aplikační inženýring výhradně jako službu zákazníkům společnosti Digi-Key. Pracovníci aplikačního inženýringu se snaží poskytovat užitečné informace týkající se Produktů. Společnost Digi-Key nezaručuje, že případné poskytnuté informace nebo doporučení budou správná, úplná nebo přesná, a společnost Digi-Key nepřebírá žádnou odpovědnost za poskytnuté informace nebo doporučení nebo za skutečnost, že jste na tyto informace nebo doporučení spoléhali. Je výhradně vaší povinností provést analýzu a určit vhodnost případných informací nebo doporučení poskytnutých pracovníky aplikačního inženýringu společnosti Digi-Key, a pokud se budete na tyto informace nebo doporučení spoléhat, bude to výhradně na vaše riziko a na základě vašeho uvážení. Stvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost Digi-Key smí projednávat stejná či podobná témata projednávaná s vámi také s ostatními zákazníky Digi-Key, a poskytovat stejné či podobné informace nebo doporučení ostatním zákazníkům Digi-Key. Všechny doporučené náhrady nebo křížové odkazy týkající se dílů jsou pouze doporučeními (bez omezení všeobecnosti předchozích výroků) a společnost Digi-Key nezaručuje, že tyto informace nebo doporučení jsou přesná, úplná nebo správná.

b. Oprava chyb a nepřesností. Obsah může obsahovat typografické chyby nebo jiné chyby nebo nepřesnosti nebo nemusí být úplný či správný. Společnost Digi-Key si proto vyhrazuje právo opravit případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, a obsah kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Společnost Digi-Key však nezaručuje, že případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí budou opravena, a není povinna tyto opravy provádět.

c. Odkazy a propagační akce třetích stran. Hypertextové odkazy na webové stránky nebo informace třetích stran nepředstavují ani neimplikují schválení, podporu nebo doporučení webových stránek třetích osob nebo informací v nich obsažených společností Digi-Key, pokud to není na Stránce přímo uvedeno. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Digi-Key není odpovědná za dostupnost takových webových stránek, a že společnost Digi-Key neschvaluje takové webové stránky nebo jejich obsah, neručí za ně a není za ně odpovědná. Nesete výhradní odpovědnost za svá rozhodnutí týkající se interakce nebo komunikace s jinými webovými stránkami.

Veškeré jednání s třetími stranami (např. zadavateli reklamy) začleněnými v odkazu či dostupnými prostřednictvím odkazu ze Stránky, nebo účast na propagačních akcích, včetně dodání zboží a služeb a platby za ně, a veškeré další podmínky, požadavky nebo ustanovení související s takovými jednáními nebo propagačními akcemi probíhají pouze mezi vámi a zadavatelem reklamy či jinou třetí stranou. Společnost Digi-Key neponese zodpovědnost za žádnou část takových jednání nebo propagačních akcí.

d. Zeměpisná omezení používání. Jako u většiny internetových webových stránek je tato Stránka dostupná na celém světě. Avšak ne všechny Produkty nebo Služby nabízené společností Digi-Key jsou dostupné všem osobám nebo ve všech zeměpisných oblastech. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo omezit poskytování svých Produktů a Služeb libovolné osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci, a omezit množství Produktů nebo Služeb, které poskytuje. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a místní předpisy týkající se přenosu technických údajů, přijatelného obsahu a chování online.

e. Zobrazení barev. Společnost Digi-Key se snaží zobrazit barvy Produktů zobrazených na Stránce co nejvěrněji. Protože barvy, které vidíte, závisí na mnoha faktorech včetně vašeho monitoru nebo tiskárny, nemůže společnost Digi-Key zaručit, že barva, kterou vidíte, odpovídá barvě Produktu.

5. Omezení zodpovědnosti. SPOLEČNOST DIGI-KEY NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ VŮČI VÁM ANI JINÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ANI TRESTNÍ ČI EXEMPLÁRNÍ NÁHRADY ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY ÚSPOR NEBO ZTRÁTY OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI), KTERÉ VYPLÝVAJÍ NEBO SOUVISEJÍ S: (I) STRÁNKOU, SLUŽBAMI ČI OBSAHEM, NEBO POUŽÍVÁNÍM ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKU, SLUŽBY NEBO OBSAH, (II) LIBOVOLNOU TRANSAKCÍ NEBO KOMUNIKACÍ PROVEDENOU PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY NEBO JÍ UMOŽNĚNOU, (III) JAKÝMKOLI NÁROKEM, KTERÝ JE ZAPŘÍČINĚN CHYBAMI, OPOMENUTÍMI NEBO JINÝMI NEPŘESNOSTMI VE STRÁNCE, SLUŽBÁCH NEBO OBSAHU, (IV) NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO POZMĚNĚNÍM VAŠEHO PŘENOSU NEBO DAT, (V) PROHLÁŠENÍMI NEBO CHOVÁNÍM TŘETÍ OSOBY STRÁNCE NEBO SLUŽBÁCH, NEBO (VI) JINOU ZÁLEŽITOSTÍ SOUVISEJÍCÍ SE STRÁNKOU, SLUŽBAMI NEBO OBSAHEM, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST DIGI-KEY NEBO JEJÍ DODAVATELÉ BYLI NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉHO NEBUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI DIGI-KEY A JEJÍCH DODAVATELŮ SOUVISEJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SE STRÁNKOU, SLUŽBAMI NEBO OBSAHEM VYŠŠÍ NEŽ 100 USD NEBO MINIMÁLNÍ ČÁSTKA PŘIJATELNÁ V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY, PODLE TOHO, KTERÁ JE VYŠŠÍ, A TO BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ JE DANÁ ODPOVĚDNOST VYMÁHÁNA, AŤ JDE O ODPOVĚDNOST NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU, ZÁRUKY NEBO JINAK.

POKUD NEJSTE SE STRÁNKOU, SLUŽBAMI, OBSAHEM NEBO PODMÍNKAMI POUŽITÍ SPOKOJENI, VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM JE PŘESTAT STRÁNKU, SLUŽBY A/NEBO OBSAH POUŽÍVAT.

Jakékoli právní řízení proti společnosti Digi-Key nebo jejím dodavatelům týkající se Stránky, Služeb nebo Obsahu musí být zahájeno v rámci jednoho (1) roku od data vzniku nároku.

Některé Státy, mimo jiné New Jersey (ve vztahu ke spotřebitelům), nemusí umožňovat vyloučení nebo omezení určitých typů škod, například náhodných nebo následných škod, tudíž se na vás výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat, avšak budou v každém případě uplatněna v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem.

Všechny ostatní informace o Omezení odpovědnosti týkající se Produktů, včetně produktů Chip Outpost, naleznete v Podmínkách pro objednávku.

6. Odškodnění. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že jste osobně odpovědní za spoléhání se na jakékoli informace nebo doporučení poskytnutá na této Stránce, jejím Obsahem, pracovníky aplikačního inženýringu společnosti Digi-Key a za své chování na Stránce. Souhlasíte s tím, že společnost Digi-Key a její společné podniky, obchodní partnery, poskytovatele licence, zaměstnance, zástupce, referenty, ředitele, vlastníky a všechny poskytovatele informací třetích stran, Softwaru a Aplikací webových služeb pro Stránku, Služby nebo Obsah odškodníte, ochráníte a zajistíte proti všem nárokům, škodám, výdajům, odškodnému a nákladům (mimo jiné včetně přímé, náhodné, zvláštní, následné, trestní, exemplární a nepřímé náhrady škody) a přiměřeným odměnám právních zástupců, které vyplývají nebo souvisejí s vaším používáním, nesprávným používáním nebo nemožností používat Stránku, Služby nebo Obsah, spoléháním se na informace nebo doporučení poskytnuté pracovníky aplikačního inženýringu společnosti Digi-Key nebo případným porušením těchto Podmínek použití z vaší strany.

7. Další zakázané jednání uživatele. Zakazuje se narušovat zabezpečení či zasahovat do systémových zdrojů a/nebo účtů souvisejících se Stránkou. Použití nebo distribuce nástrojů určených pro narušování zabezpečení (např. tipování hesel ručně nebo prostřednictvím programů, nástrojů pro crackování, nebo nástrojů pro průzkum sítě) je přísně zakázáno. Společnost Digi-Key může za účelem zajištění dodržování těchto Podmínek použití monitorovat vaše použití Stránky, mimo jiné včetně Služeb. Pokud se budete účastnit nebo budete podezřelí z účasti na narušení těchto Podmínek použití, společnost Digi-Key si vyhrazuje právo vyšetřit vaše aktivity pro své vlastní účely, a postoupit podrobnosti vašich narušení jiným osobám zcela dle uvážení společnosti Digi-Key, mimo jiné včetně vládních úřadů, soukromých vyšetřovatelů, či jiných uživatelů Stránky, za účelem spolupráce při řešení narušení bezpečnosti.

Souhlasíte, že nebudete Stránku používat takovým způsobem, který by porušoval jakýkoli zákon nebo duševní vlastnictví třetích stran, nebo byl v konfliktu s jejich právy. Nesmíte provádět žádné akce, které vyvolají nebo mohou vyvolat, zcela dle uvážení společnosti Digi-Key, přehnanou nebo neúměrně vysokou zátěž infrastruktury Stránky, nebo naruší či se pokusí narušit řádný chod Stránky či jakýchkoli aktivit prováděných na Stránce, nebo obcházet jakákoli záhlaví pro vyloučení robotů či jiná opatření, která společnost Digi-Key může použít pro prevenci nebo omezení přístupu na Stránku.

Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo plně spolupracovat s jakýmikoli orgány činnými v trestním řízení či soudními příkazy požadujícími či nařizujícími společnosti Digi-Key odhalit identitu osoby narušující bezpečnost Stránky či tyto Podmínky použití.

8. Použití komunikačních služeb. Stránka může obsahovat služby BBS, prostory k chatování, diskusní skupiny, fóra, komunity, soukromé webové stránky, kalendáře a/nebo další nástroje zasílání zpráv či komunikační nástroje, jejichž cílem je umožnit vám komunikovat s širokou veřejností nebo s určitou skupinou (souhrnně „Komunikační služby“). Souhlasíte s tím, že Komunikační služby budete používat pouze ke zveřejňování, odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou korektní a vhodné pro příslušnou Komunikační službu. V souladu s následujícími příklady, které nezahrnují všechny možnosti, souhlasíte s tím, že při použití Komunikačních služeb nebudete:

 • Hanobit, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat či jinak narušovat práva (například právo na soukromí a zveřejňování) jiných osob, mimo jiné včetně angažování v aktivitě, která podněcuje diskriminaci, nenávist či násilí vůči jedinci či skupině osob z důvodu jejich příslušnosti k rase, etniku, pohlaví, sexuální orientaci, tělesné schopnosti, věku, víře či národnosti, nebo která uráží oběti zločinů proti lidskosti popíráním spáchání těchto zločinů.
 • Publikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat nebo šířit nepatřičné, neuctivé, hanlivé, práva narušující, obscénní, nemravné nebo nezákonné téma, materiál nebo informace.
 • Nahrávat či jinak zpřístupňovat soubory obsahující obrázky, fotky software či jiné materiály porušující jakákoli autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, osobní práva, propagační práva, povinnost zachování mlčenlivosti či jiná vlastnická práva jakékoli strany.
 • Nahrávat soubory obsahující viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou poškodit fungování počítače jiné osoby.
 • Používat materiály nebo informace, včetně obrázků nebo fotografií, které jsou zpřístupněny prostřednictvím Stránky, způsobem, který je v rozporu s autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím, osobním právem, propagačním právem, povinností zachování mlčenlivosti nebo jiným vlastnickým právem jakékoli strany.
 • Dělat reklamu či nabízet prodej nebo nákup zboží nebo služeb za jakýmkoli obchodním účelem, pokud tato Komunikační služba taková sdělení výslovně nepovoluje.
 • Provádět nebo přeposílat dotazníky, soutěže, pyramidová schémata nebo řetězové dopisy.
 • Stahovat soubory zveřejněné jiným uživatelem Komunikační služby, o nichž víte nebo máte důvod se domnívat, že takovým způsobem nesmějí být podle zákona distribuovány.
 • Falšovat nebo odstraňovat autorství, soudní nebo jiná oficiální oznámení, označení vlastnictví nebo původu či zdroje softwaru nebo jiný materiál obsažený v nahraném souboru.
 • Omezovat nebo znemožňovat použití a požitek z Komunikační služby jiného uživatele.
 • Porušovat etický kodex nebo jiné předpisy, které mohou platit pro jakoukoli konkrétní Komunikační službu.
 • shromažďovat nebo jinak získávat informace o ostatních, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu;
 • porušovat platné zákony nebo nařízení;
 • vytvářet falešné identity za účelem oklamání ostatních.

Společnost Digi-Key nemá povinnost komunikační služby monitorovat. Přesto si společnost Digi-Key vyhrazuje právo kontrolovat materiály zveřejňované v rámci komunikačních služeb a odstraňovat jakékoli materiály podle svého uvážení. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo vám z jakéhokoli důvodu kdykoli zamezit v přístupu ke Stránce, Službám, Obsahu, nebo k jakékoli Komunikační službě, případně všem, bez předchozího upozornění. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit všechny informace nezbytné k zajištění souladu s platným zákonem, nařízením, soudním řízením či vládním požadavkem nebo upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit všechny informace nebo materiály, v plném nebo částečném rozsahu, podle vlastního uvážení společnosti Digi-Key. Při zadávání soukromých informací, na jejichž základě vás lze identifikovat, do komunikačních služeb si vždy počínejte obezřetně. Společnost Digi-Key neřídí ani nepotvrzuje obsah, zprávy nebo informace uvedené v jakékoli Komunikační službě, a proto se společnost Digi-Key výslovně zříká odpovědnosti v souvislosti s Komunikačními službami a všemi žalobami v důsledku vašeho používání jakékoli Komunikační služby. Na materiály nahrávané v rámci komunikačních služeb se mohou vztahovat omezení použití, reprodukce a šíření. Zodpovědnost za dodržování těchto omezení v případě, že tyto materiály stáhnete, nesete vy.

9. Informace poskytnuté uživatelem. Společnost Digi-Key si nenárokuje vlastnictví materiálů, které jí (včetně zpětné vazby a návrhů) poskytnete nebo které zveřejníte, nahrajete, zadáte nebo odešlete na Stránku nebo do přidružených služeb (souhrnně „Příspěvky“). Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím či odesláním vašich Příspěvků však udělujete společnosti Digi-Key, jejím přidruženým společnostem a držitelům sublicence (mimo jiné včetně všech dodavatelů webových stránek Digi-Key Tech-Xchange nebo eewiki.net) neodvolatelnou, trvalou, celosvětovou licenci nepodléhající poplatkům na vaše Příspěvky, mimo jiné včetně práv používat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zveřejňovat, veřejně předvádět, reprodukovat, překládat, přeformátovávat či jinak upravovat a modifikovat, vystavovat a vytvářet odvozená díla z tohoto materiálu, v jakémkoli a všech médiích, známých nyní nebo později vzniklých, jakýmkoli způsobem, v plném nebo částečném rozsahu, bez jakéhokoli omezení či zodpovědnosti vůči vám, a publikovat vaše jméno, podobiznu, pseudonym či jiný identifikátor ve spojení s vaším Příspěvkem.

V souvislosti s použitím vašich příspěvků, jak je v tomto dokumentu uvedeno, nebudou propláceny žádné kompenzace. Společnost Digi-Key nemá povinnost zveřejňovat ani používat žádné příspěvky, které poskytnete, a podle svého uvážení tyto příspěvky může kdykoli odstranit. Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím či odesláním vašich Příspěvků zaručujete a vyjadřujete, že vlastníte či jinak disponujete všemi právy k vašemu Příspěvku, jak je popsáno v tomto oddíle, mimo jiné včetně všech práv potřebných pro poskytování, zveřejňování, nahrávání, vkládání či odesílání Příspěvků, a udělování licence, kterou poskytujete v souladu s těmito Podmínkami použití, a že Příspěvky neporuší žádný zákon nebo práva, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví jakékoli osoby či subjektu.

10. Oznámení a postup při ohlašování porušení autorských práv. V souladu se 17. Sbírkou zákonů Spojených států amerických, částí 512(c)(2) je třeba oznámení porušení autorských práv odesílat pověřenému zástupci poskytovatele služeb. NA OZNÁMENÍ, KTERÁ NEBUDOU V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍCM POSTUPEM, NEBUDE NIJAK REAGOVÁNO.

POZNÁMKA: NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K OHLAŠOVÁNÍ NÍŽE UVEDENÝM POSKYTOVATELŮM SLUŽEB, ŽE MOHLO DOJÍT K PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV CHRÁNÍCÍCH VAŠE MATERIÁLY. ŽÁDNÁ DALŠÍ OZNÁMENÍ, NAPŘ. ŽÁDOSTI O INŽENÝRSKOU PODPORU NEBO HLÁŠENÍ ZNEUŽITÍ E-MAILOVÝCH SLUŽEB A PLAGIÁTORSTVÍ, NEBUDOU ŘEŠENA V RÁMCI TOHOTO POSTUPU.

Písemné oznámení musí být odesláno následujícímu pověřenému zástupci:

Poskytovatel(é) služeb: Digi-Key Corporation

Jméno zástupce pověřeného příjmem oznámení porušení práv: Kevin Brown

Úplná adresa pověřeného zástupce, na kterou mají být odesílána oznámení: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

Telefonní číslo pověřeného zástupce: 1-800-344-4539 nebo 218-681-6674

Faxové číslo pověřeného zástupce: 218-681-3380

E-mailová adresa pověřeného zástupce: copyrightclaims@digikey.com

Aby toto oznámení bylo platné, musí obsahovat následující údaje:

 1. fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno („stěžující si strana“);stěžující si strana“);
 2. identifikace díla chráněného autorským právem, které je údajně porušováno, nebo pokud je v oznámení uvedeno více děl chráněných autorským právem nacházejících se na jedné online stránce, je třeba dodat seznam těchto děl na dané stránce;
 3. identifikace materiálu, který údajně porušuje právo nebo je předmětem činnosti porušující právo a který má být odstraněn nebo ke kterému má být zrušen přístup, a informací, které poskytovateli služeb umožní daný materiál nalézt;
 4. informace, které poskytovateli služeb umožní kontaktovat Stěžující si stranu, např. adresa, telefonní číslo, a (pokud existuje) e-mailová adresa, jejímž prostřednictvím se lze na stěžující si stranu obrátit;
 5. prohlášení, že je Stěžující si strana v dobré víře přesvědčena, že použití tohoto materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani zákonem;
 6. prohlášení, že jsou informace v daném oznámení přesné a že je Stěžující si strana oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno; pokud tomu tak není, vystavuje se postihu za křivé svědectví.

Po přijetí písemného oznámení obsahujícího informace v souladu s body 1 až 6 výše:

 1. poskytovatel služeb odstraní nebo zablokuje přístup k materiálu, který údajně porušuje právo;
 2. poskytovatel služeb přepošle písemné oznámení údajnému porušiteli práva („odběratel“);
 3. poskytovatel služeb provede přiměřené kroky k tomu, aby odběratele ihned informoval o odstranění nebo zablokování přístupu k danému materiálu.

Odpor:

Aby byl odpor platný, musí mít písemnou formu, být adresován pověřenému zástupci poskytovatele služeb a obsahovat následující údaje:

 1. fyzický nebo elektronický podpis odběratele;
 2. identifikace materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl zablokován přístup, a umístění daného materiálu předtím, než byl odstraněn nebo k němu byl zablokován přístup;
 3. prohlášení, že je odběratel v dobré víře přesvědčen, že byl tento materiál odstraněn nebo zablokován v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace materiálu, který měl být odstraněn nebo zablokován, pokud tomu tak není, vystavuje se postihu za křivé svědectví;
 4. jméno, adresa a telefonní číslo odběratele a prohlášení, že odběratel souhlasí s jurisdikcí Federálního oblastního soudu pro soudní obvod, do kterého spadá uvedená adresa, a v případě, že se adresa odběratele nachází mimo USA, pro soudní obvod, do kterého spadá poskytovatel služeb. Současně souhlasí s tím, že přijme doručení soudních písemností od osoby, která podala oznámení, nebo od jejího zástupce.

Po přijetí odporu obsahujícího informace v souladu s body 1 až 4 výše:

 1. poskytovatel služeb Stěžující si straně ihned poskytne kopii odporu;
 2. poskytovatel služeb Stěžující si stranu informuje o nahrazení odstraněného materiálu nebo odblokování přístupu k němu do deseti (10) pracovních dnů;
 3. poskytovatel služeb nahradí odstraněný materiál nebo k němu odblokuje přístup do deseti (10) až čtrnácti (14) pracovních dnů od přijetí odporu, pokud pověřený zástupce poskytovatele služeb neobdrží od stěžující si strany oznámení o podání žaloby s cílem získat soudní příkaz, který má odběrateli zabránit v aktivitách porušujících právo v souvislosti s materiálem v síti nebo systému poskytovatele služeb.

11. Utajení. Po dobu, po kterou si důvěrné informace společnosti Digi-Key zachovávají svou důvěrnou povahu, je nesmíte vyzrazovat. Pro účely této Smlouvy „Důvěrné informace společnosti Digi-Key“ představují veškeré neveřejné informace odhalené společností Digi-Key prostřednictvím Aplikací webových služeb, Stránky nebo Softwaru, které jsou označeny jako důvěrné, nebo takové, které lze s ohledem na povahu informací či okolnosti doprovázející jejich odhalení důvodně považovat za důvěrné. Nesmíte použít, nebo povolit použití, důvěrných informací společnosti Digi-Key až na výjimky výslovně povolené podle této smlouvy. Mezi důvěrné informace společnosti Digi-Key patří, mimo jiné, neveřejné informace týkající se prodejů Digi-Key či prodejů obchodních partnerů Digi-Key, procent marže, technologie, zákazníků, business plánů, propagačních a marketingových aktivit, financí a jiných obchodních záležitostí (mimo jiné včetně všech informací o nebo týkajících se tak zvaných betatestů nebo betatestových produktů Digi-Key, které obdržíte v důsledku vaší účasti na těchto betatestech) a informace třetích stran, které je Digi-Key povinna udržovat důvěrné. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení v tomto oddíle nemáte žádnou povinnost zachování mlčenlivosti vůči společnosti Digi-Key v rámci tohoto oddílu výše ve vztahu k informacím, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými bez porušení těchto Podmínek použití, mohou být zobrazeny v dokumentaci, která vám mohla být známa v době jejího přijetí od Digi-Key, jsou přijaty od třetí strany, která tyto nezískala či neodhalila nezákonným či pochybným jednáním, nebo mohou být zobrazeny v dokumentaci, která byla nezávisle vyvinuta vámi.

12. Příslušné právo, řešení sporů. Na tyto Podmínky použití se budou vztahovat zákony státu Minnesota, a to bez ohledu na případná ustanovení o kolizi právních norem. Na tyto Podmínky použití se nebude vztahovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží z roku 1980, Úmluva OSN o omezení lhůt při mezinárodním prodeji zboží, nařízení Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) a žádná provedení téhož v různých jurisdikcích a jejich případné následné revize. Případné rozpory nebo nároky vyplývající z těchto Podmínek použití nebo vašeho používání Stránky, Služby nebo Obsahu nebo s nimi související („Spor“) budou řešeny arbitráží podle pravidel poskytovaných Americkou arbitrážní asociací (AAA), a vy se tímto zříkáte jakéhokoli dalšího práva na soudní řízení před porotou. Každou arbitráž povede jeden arbitr, který dle vlastního uvážení rozhodne o řešení všech uplatňovaných Sporů. Všechny arbitráže se budou konat ve městě Minneapolis, Minnesota. Do maximálního rozsahu povoleného příslušným zákonem se žádná arbitráž v rámci těchto Podmínek použití nepřipojí k arbitráži zahrnující jakoukoli jinou stranu podléhající těmto Podmínkám použití, ať už prostřednictvím skupinové arbitráže či jinak. Rozhodnutí o kompenzaci, kterou určil arbitr, může být zaneseno u jakéhokoli státního nebo federálního soudu v rámci státu Minnesota i mimo něj. Navzdory výše uvedenému, namísto či jako doplněk jakýchkoli jiných opravných prostředků dostupných společnosti Digi-Key, se může společnost Digi-Key domáhat soudního příkazu či jiné podpory u jakéhokoli státního, federálního či národního soudu kompetentní jurisdikce za (i) jakékoli skutečné či domnělé porušení duševního vlastnictví či vlastnických práv společnosti Digi-Key či jakékoli třetí strany; nebo (ii) za jakékoli porušení ustanovení zachování mlčenlivosti v oddílu 11 těchto Podmínek použití. Tímto neodvolatelně souhlasíte s výhradní jurisdikcí a příslušností státních či federálních soudů státu Minnesota s ohledem na jakýkoli takový soudní příkaz či jinou podporu. Dále berete na vědomí, že práva společnosti Digi-Key na své duševní vlastnictví jsou speciálního, jedinečného, výjimečného charakteru, což těmto právům dodává výjimečnou hodnotu, kterou v důsledku jejich neoprávněné použití, odhalení či ztráty nelze snadno odhadnout, a nemusí být adekvátně kompenzovatelná peněžními prostředky.

13. Všeobecná ustanovení. Doplňkové podmínky, které vám mohou být prezentovány na Stránce jako součást doplňkových Služeb nebo ve vztahu k doplňkovému Obsahu, a ty doplňkové podmínky, které se výslovně vztahují ke specifickým Službám či Obsahu s výjimkou těch, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami použití, pak tyto Podmínky použití jsou nadřazené a řídicí. Tyto Podmínky použití představují celou smlouvu smluvních stran týkající se předmětné záležitosti. Pokud společnost Digi-Key promine určité porušení nebo neplnění podle této smlouvy, nebude to považováno za prominutí předchozího nebo následného porušení nebo neplnění. Pokud je jakákoli část těchto Podmínek použití shledána soudem kompetentní jurisdikce nebo arbitrem s jurisdikcí nad sporem jako neplatná nebo nevykonatelná, nebude to mít vliv na žádná ustanovení těchto Podmínek použití, která tak zůstanou v plné platnosti, a takový soud či arbitr má oprávnění, pokud je to možné, revidovat jakékoli neplatné či nevykonatelné ustanovení za účelem přesného vyjádření úmyslu stran tak, jak je znázorněno původní formulací takového ustanovení, a učiní jej platným a vykonatelným. Práva, povinnosti, dohody nebo závazky vyplývající z této smlouvy nesmí být vámi postoupeny nebo převedeny ze zákona, fúzí nebo jinak, pokud k tomu společnost Digi-Key nedá předem svůj písemný souhlas. Tyto Podmínky použití a předmětná záležitost, na kterou se vztahují, mimo jiné včetně Stránky, Služeb a Obsahu, nevytvářejí společné podniky, partnerství, zaměstnání či agenturní vztah mezi vámi a společností Digi-Key či jejími dodavateli. Povinnosti, práva a podmínky této smlouvy budou závazné a budou platit výhradně ve prospěch smluvních stran této smlouvy a jejich příslušných povolených nástupců a postupníků.

14. Změny Podmínek použití. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo změnit bez upozornění podmínky těchto Podmínek použití. Tyto změny mohou zahrnovat, mimo jiné, poplatky, existují-li nějaké, spojené s přístupem a používáním Stránky či její libovolné části, mimo jiné včetně webové stránky TechXchange nebo eewiki.net. Jste odpovědní za prostudování těchto Podmínek použití před přístupem, návštěvou, procházením, používáním, komunikací či pokusem o komunikaci s jakoukoli částí Stránky či jakýmkoli softwarem, programem nebo Službami na Stránce, a vaším pokračujícím používáním Stránky, jejích Služeb, či jejího Obsahu po jakékoli úpravě těchto Podmínek použití vyjadřujete souhlas s těmito aktuálními Podmínkami použití. V případě provedení změny či aktualizace těchto Podmínek použití bude příslušně k tomu aktualizováno i „Datum poslední úpravy“. Jako součást registračního procesu za účelem registrace uživatele pro určité funkce na Stránce si ve výchozím nastavení zvolíte příjem e-mailů, která vám společnost Digi-Key dle svého uvážení může zasílat jako upozornění na změny těchto Podmínek použití a/nebo jiných zásad Digi-Key. Změnou tohoto výchozího nastavení se můžete rozhodnout tyto e-maily nepřijímat. Bez ohledu na a v rozporu s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek použití smí společnost Digi-Key provádět změny těchto Podmínek použití zcela dle svého uvážení, a takovéto změny budou pro vás a společnost Digi-Key závazné.

Rozhodná verze
Anglická verze těchto Podmínek použití bude mít přednost v situacích, kdy dojde k rozporu mezi anglickou verzí a verzí v jakémkoli jiném jazyce.

© 2021, Digi-Key Corporation. Všechna práva vyhrazena.

DOTAZY NEBO DALŠÍ INFORMACE. Pokud máte dotazy ohledně těchto Podmínek použití nebo chcete získat další informace, pošlete e-mail na adresuinternational.customer.service@digikey.com.

II. Podmínky pro objednávku

Veškeré objednávky podané u společnosti Digi-Key, včetně objednávek produktů Chip Outpost a prostřednictvím jakéhokoli webového obchodu, který může být značkový za použití názvů dalších subjektů a začleněný do webových stránek těchto dalších subjektů, podléhají podmínkám těchto Podmínek pro objednávku. Jakékoli zamýšlené změny předložené kupujícím v další dokumentaci jsou tímto výslovně odmítnuty. Objednávky vystavené na formulářích odlišných od těchto podmínek lze přijmout, ale výhradně za předpokladu, že budou platit podmínky těchto Podmínek pro objednávku, a tyto podmínky budou jedinými podmínkami, kterými se objednávka bude řídit.

1. Potvrzení a přijetí objednávky. Když vystavíte objednávku, můžeme před jejím zpracováním ověřit způsob platby, dodací adresu nebo identifikační číslo pro případné osvobození od daně. Souhlasíte, že vaše objednávka představuje nabídku k nákupu, v souladu s těmito Podmínkami pro objednávku, Produktů uvedených ve vaší objednávce. Společnost Digi-Key se může dle svého uvážení rozhodnout vaši objednávku přijmout zpracováním vaší platby a odesláním Produktu, nebo může, z libovolného důvodu, přijetí vaší objednávky nebo její části odmítnout, a to zcela dle uvážení Digi-Key. Pokud přijetí vaší objednávky odmítneme, pokusíme se vám to sdělit pomocí e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, které jste ve své objednávce uvedli. Lhůty dodání nebo odeslání uvedené v souvislosti s objednávkou jsou pouze odhadované a nepředstavují pevné a zaručené dodací lhůty.

2. Množstevní omezení. Společnost Digi-Key může z libovolného důvodu omezit nebo zrušit množství dostupná pro nákup podle určité objednávky a může kdykoli změnit dostupnost nebo dobu trvání speciální nabídky. Společnost Digi-Key může objednávku nebo její libovolnou část odmítnout.

3. Elektronická dokumentace. Když vystavujete objednávku prostřednictvím Stránky, jste povinni poskytnout platnou e-mailovou adresu, kterou můžeme použít k oznámení stavu vaší objednávky, upozornění na odeslání nedostatkových výrobků a poskytování dalších sdělení, oznámení nebo jiné komunikace týkající se vaší objednávky. Souhlasíte, že společnost Digi-Key neponese odpovědnost za jakékoli škody, která vám vzniknou, nebo za informace, které neobdržíte, v důsledku vašeho opomenutí poskytnout a udržovat platnou e-mailovou adresu, nebo v důsledku jakékoli chyby vašeho e-mailového systému, spamových filtrů či jiných překážek příjmu naší komunikace.

4. Informace o měněTato Webová stránka je určena výhradně pro Českou republiku a nákupy v měně Euro (EUR), Koruna (CZK) nebo Americký dolar (USD). Pro objednávky do jiné destinace než do České republiky využijte Webovou stránku společnosti Digi-Key v měně USD – https://www.digikey.com – nebo webová stránka příslušné země nebo oblasti. Při telefonické objednávce informujte obchodního zástupce společnosti Digi-Key, jakou měnu preferujete.

5. Ceny a informace o výrobcíchS výjimkou Produktů označených jako Chip Outpost nakupuje společnost Digi-Key Produkty přímo od příslušných původních výrobců. Společnost Digi-Key nakupuje výrobky Chip Outpost přímo od jejich původního výrobce nebo prodejců autorizovaných výrobcem.

Společnost Digi-Key vynaloží přiměřené úsilí na poskytnutí aktuálních a přesných informací týkajících se produktů a cen, avšak nezaručuje aktuálnost ani přesnost těchto informací. Společnost Digi-Key se navíc spoléhá na původního výrobce nebo prodejce oprávněného výrobcem, že poskytne veškerá varování týkající se produktů v souvislosti s používáním produktů a/nebo chemikálií, které mohou být v produktech obsaženy, mimo jiné varování programu safe harbor v souladu se zákonem státu Kalifornie na ochranu zdrojů pitné vody před chemickým znečištěním (California’s Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act), obecně známým jako Proposition 65. Informace o Produktech mohou být bez upozornění změněny. Ceny se mohou do okamžiku přijetí vaší objednávky společností Digi-Key kdykoli změnit. Pokud společnost Digi-Key zjistí zásadní chybu v popisu nebo dostupnosti Produktu, která má vliv na vaši nevyřízenou objednávku u Digi-Key, nebo chybu v ceně, sdělíme vám opravené znění a můžete se rozhodnout, zda toto opravené znění odsouhlasíte, nebo objednávku zrušíte. Pokud se rozhodnete objednávku zrušit a platba z vaší kreditní karty již byla provedena, společnost Digi-Key připíše na vaši kreditní kartu částku ve výši provedené platby. Ceny na této Webové stránce jsou uváděny v měně EUR nebo USD. Společnost Digi-Key není zodpovědná za chyby v ceně, typografické či jiné chyby v jakékoli nabídce Digi-Key a Digi-Key si vyhrazuje právo rušit objednávky plynoucí z těchto chyb. 

6. PlatbaSpolečnost Digi-Key nabízí zákazníkům platícím měnami Euro a CZK následující způsoby platby: MasterCard, VISA, American Express, PayPal, platbu telegrafickým převodem předem, a také otevřený akreditiv u způsobilých institucí a podniků. Platba musí být provedena v měně, ve které byla objednávka vystavena. Zákazníkům platícím měnou USD nabízíme následující způsoby platby: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal, platbu telegrafickým převodem předem, pokladní šek v měně USA, a také otevřený akreditiv u způsobilých institucí a podniků. Nemůžeme přijímat osobní šeky ani ověřené osobní šeky. U peněžních poukázek může docházet k výrazným zdržením. Použití akreditivu musí být předem schváleno účetním oddělením společnosti Digi-Key. 

Žádost o účet.Pro získání žádosti o účet s otevřeným kreditem odešlete žádost o účet. Počítejte prosím s dostatečnou časovou lhůtou pro zpracování žádosti o účet. Aby nedošlo u vaší první objednávky ke zdržení, můžete se rozhodnout pro alternativní způsob platby. 

7. Expediční poplatkyKliknutím sem se přesvědčíte, zda váš nákup splňuje podmínky pro zaslání zdarma. V případě, že váš nákup podmínky pro zaslání zdarma nesplňuje, budou vám naúčtovány přepravní poplatky a přidají se na fakturu. Výše přepravních poplatků se počítá z Distribučního centra produktů společnosti Digi-Key v Thief River Falls, MN, USA. Dostupnost způsobů přepravy závisí na zemi určení. U zásilek nadměrné hmotnosti nebo velikosti mohou být požadovány doplatky. Pokud tato situace nastane, společnost Digi-Key vás o tom před odesláním vyrozumí. Veškeré příslušné poplatky zprostředkovatelům, není-li na Stránce uvedeno jinak, budou hrazeny vámi a budou splatné při dodání.

 • Dodávky prostřednictvím UPS: U dodávek Digi-Key typu Business-to-Business, u kterých bylo společnosti Digi-Key poskytnuto platné DIČ, importuje Digi-Key dodávky do Cologne, Německo (DDP) a v souladu s pravidly dodání zboží uvnitř Společenství podle článku 138 (1) směrnice Rady 2006/112/EC zašle dodávky (CPT) do místa určení. Všechny ostatní dodávky v měně Euro (EUR) a Koruna (CZK) bez platného DIČ a dodávky fyzickým osobám budou zasílány DDP (na základě podmínek INCOTERMS 2010) do místa určení.
 • Dodávky prostřednictvím všech ostatních kurýrů: CPT (na základě podmínek INCOTERMS 2010)
 • Dodávky fakturované na účet kurýra: FCA (na základě podmínek INCOTERMS 2010)

8. Manipulační poplatek. Neexistuje žádná minimální objednávka ani manipulační poplatek.

9. DaněUvedené ceny nezahrnují federální, státní ani místní daně, ani jiné daně uplatňované vládním úřadem, mimo jiné včetně daně z prodeje, užívání, spotřební daně, daně z přidané hodnoty nebo podobných daní. U dodávek Digi-Key typu Business-to-Business prostřednictvím UPS, u kterých bylo společnosti Digi-Key poskytnuto platné DIČ, importuje Digi-Key dodávku v souladu s pravidly CPC4200, a každý firemní zákazník dále zodpovídá za přiznání DPH za dodávku v příslušné zemi. U dodávek fyzickým osobám či firmám bez platného DIČ v evidenci společnosti Digi-Key, nebo u dodávek prostřednictvím jiných kurýrů než UPS je DPH splatná při dodání.

10. Pozdní platby. Uhradíte společnosti Digi-Key všechny náklady, které jí vzniknou při inkasování částky zaslané po splatnosti, a to včetně všech soudních nákladů, inkasních nákladů a odměn právních zástupců.

11. Vyprodané zásoby. Pokud je Produkt, který jste si objednali, v době vystavení objednávky vyprodaný, můžete se rozhodnout, že jej chcete zaslat v den následné zásilky. Není-li na Stránce uvedeno jinak, budou se na každou zásilku vztahovat další expediční poplatky. Objednávky nedostatkových produktů budou realizovány na vaši žádost. Ustanovení tohoto oddílu 11 se nevztahují na výrobky, které jsou označeny jako výrobky Chip Outpost (viz oddíl 15 a 17 níže týkající se výrobků Chip Outpost).

12. Dodržování exportních předpisů. Vedle objednávek ze Spojených států a jeho území přijímá společnost Digi-Key i mezinárodní objednávky. Některé Produkty nemusí být pro expedici mimo Spojené státy dostupné. Všechny objednávky mezinárodního původu nebo místa určení podléhají zákonům, předpisům a nařízením Spojených států o kontrole exportu. Souhlasíte s tím, že dodržíte všechny platné zákony, omezení, předpisy a nařízení Spojených států nebo příslušných zahraničních právních řádů, úřadů nebo orgánů o kontrole exportu. Nebudete přímo ani nepřímo prodávat, exportovat, převádět, přepravovat, postupovat, používat ani disponovat výrobky způsobem, který by mohl vést k nedodržení příslušných zákonů, omezení, předpisů a nařízení Spojených států nebo příslušných zahraničních právních řádů, úřadů nebo orgánů o kontrole exportu. Jste povinni obstarat si povolení nebo jiné úřední oprávnění, které bude případně požadováno pro export, reexport nebo import výrobků. Odchylka v rozporu se zákony USA je zakázána.

13. Poškození zásilky. Pokud obdržíte zboží, které bylo poškozeno při přepravě, je důležité ponechat přepravní krabici, balicí materiál a díly netknuté. Ihned zahajte reklamaci tím, že se obrátíte na zástupce zákaznických služeb společnosti Digi-Key.

14. Zásady pro vracení zboží. Společnost Digi-Key ve většině případů přijme vrácené zboží v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oddílu 14 a výrobek vám dle vašeho rozhodnutí vymění, nebo vám vrátí peníze.

Pro snazší zpracování vráceného zboží:

 • Než zboží zašlete zpět, obraťte se na zástupce zákaznických služeb, od kterého obdržíte číslo RMA (povolení k vrácení zboží).
 • U všech vrácení zboží, které není na základě záruky výrobce, musí být toto vrácení provedeno do 30 dnů od data fakturace, musí být doplněno o číslo původní faktury, musí obsahovat stručné vysvětlení důvodu vrácení zboží a musí být v původním obalu a stavu vhodném k opětovnému prodeji.
 • Všechna zařízení citlivá na elektrostatický výboj projdou vstupní kontrolou s využitím pokynů společnosti Digi-Key pro práci se zařízeními citlivými na elektrostatický výboj a poslední verzí normy ANSI/ESD S20.20. Výrobek citlivý na elektrostatický výboj, se kterým se nezacházelo podle normy, nebude mít nárok na připsání částky.
 • Náklady na přepravu zpět musí být předplacené. Je nám líto, ale zboží vrácené na dobírku nepřijímáme.
 • Na výrobky vrácené výhradně kvůli chybě zákazníka se může vztahovat poplatek za opětovné naskladnění.
 • Pokud společnost Digi-Key nakoupí konkrétně pro vás určitý Produkt od výrobce, mohou být tyto Produkty nezrušitelné nebo nevratné.
 • Produkt Mil-Spec od společnosti Digi-Key je nezrušitelný a nevratný.
 • „Nekatalogové položky“ a součásti označené v době nabídky nebo prodeje jako „nezrušitelné/nevratné“ jsou nevratné, včetně Produktů označených jako Chip Outpost, s výjimkou omezené záruky na produkty Chip Outpost (viz oddíl 17 níže).
 • Vrácení produktu v rámci záruk výrobců podléhá smluvním podmínkám příslušné záruky výrobce a relevantních reklamačních zásad výrobce pro daný Produkt (některé Produkty například může být nutné vrátit přímo výrobci). Podrobné informace získáte od zástupce zákaznického servisu.

Vrácením jakéhokoli produktu společnosti Digi-Key potvrzujete, že byl vrácený produkt zakoupen od společnosti Digi-Key, není padělkem nebo jinak nevyhovuje ustanovením a neporušuje zásadu společnosti Digi-Key o padělcích. Souhlasíte také s tím, že společnost Digi-Key může jakýkoli vrácený produkt otestovat, aby zjistila, zda není padělkem, nevyhovuje ustanovením nebo jinak neporušuje tyto Podmínky pro objednávku. V případě, že společnost Digi-Key dle vlastního uvážení dojde k závěru, že je vracený produkt padělkem, nevyhovuje ustanovením nebo jinak porušuje tyto Podmínky pro objednávku, může (i) daný problém ohlásit příslušným státním nebo regulačním úřadům nebo jiné relevantní třetí straně, (ii) izolovat daný produkt pro účely dalšího testování či analýzy anebo (iii) podniknout další kroky vyžadované či povolené platným zákonem.

15. Chip Outpost. Produkty Chip Outpost představují nadbytečné skladové zásoby. Mezi produkty Chip Outpost mimo jiné patří nadbytečné elektronické komponenty, které pocházejí přímo od dodavatele Produktů nebo jsou součástí dodavatelem schváleného vratného kanálu od franšízových distributorů. Společnost Digi-Key je přesvědčena o vysoké kvalitě produktů Chip Outpost, přesto se však mohou vyznačovat určitými nedokonalostmi, mimo jiné například zastaralými kódy data, výrobce mohl ukončit jejich výrobu anebo je jejich výroba zastaralá. Množství produktů Chip Outpost je omezené, proto je nelze objednat, pokud nejsou na skladě. ZÁRUKY VÝROBCŮ SE NEVZTAHUJÍ NA PRODUKTY CHIP OUTPOST. VŠECHNY PRODEJE PRODUKTŮ CHIP OUTPOST JSOU KONEČNÉ. Pokud zakoupíte Produkt označený jako Chip Outpost, berete na vědomí, že jej společnost Digi-Key získala na základě smlouvy neumožňující zrušení objednávky nebo vrácení produktu. Z toho důvodu není zrušení objednávky či vrácení produktu možné ani u vaší koupě Produktu označeného jako Chip Outpost; výjimku tvoří ustanovení omezené záruky na produkty Chip Outpost (viz Oddíl 17 níže).

16. Zákaz používání jako kriticky důležitých součástek nebo součástek seznamu QPL. Produkty prodávané společností Digi-Key nejsou schváleny k používání pro určité účely, mimo jiné včetně bezpečnosti života, podpory života, udržení života, v chirurgii, lidských implantátech, jaderném nebo leteckém využití nebo pro použití či účely, u nichž by selhání jedné součástky mohlo způsobit situaci, kdy by pravděpodobně mohlo dojít ke škodě na majetku, újmě na zdraví nebo smrti, pokud oprávněný představitel výrobce nepodepíše smlouvu, která toto použití výslovně upravuje. Mimoto stvrzujete, že společnost Digi-Key není uvedena v seznamu Qualified Manufacturers List („QML“) a neprodává součástky ze seznamu Qualified Product List („QPL“) pro vojenské účely. Veškeré odkazy na seznam QPL nebo vojenské parametry jsou pouze referenčního charakteru, a prodej všech takových produktů společností Digi-Key je určen výhradně pro nevojenské účely. Souhlasíte s tím, že veškeré tyto nákupy jsou určeny pro komerční či jiné využití, které nevyžaduje součástky seznamu QPL. SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST DIGI-KEY A VÝROBCE PRODUKTŮ BUDETE HÁJIT A ODŠKODNÍTE ZA VEŠKERÉ ŠKODY, NÁKLADY A VÝDAJE, KTERÉ PŘÍPADNĚ VZNIKNOU, MIMO JINÉ VČETNĚ ODMĚN PRÁVNÍCH ZÁSTUPCŮ A NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPADNÝM SOUDNÍM SPOREM NEBO HROZÍCÍM SOUDNÍM SPOREM VYPLÝVAJÍCÍM Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ PRO NEOPRÁVNĚNÉ ÚČELY.

17. Záruka na produkt.

a. Obecná omezená záruka na produkt. VŠECHNY PRODUKTY JSOU PRODÁVÁNY NA PRINCIPU „JAK JE“, „KDE JE“ A „DLE DOSTUPNOSTI“. Společnost Digi-Key souhlasí s tím, že na vás v okamžiku prodeje převede v převoditelném rozsahu záruky, které Digi-Key získala od výrobců v souvislosti s Produkty, které vám Digi-Key prodává. KOPIE TĚCHTO ZÁRUK VÝROBCŮ JSOU PŘED ZAKOUPENÍM PRODUKTŮ K DISPOZICI, POKUD KONTAKTUJETE SPOLEČNOST DIGI-KEY. ZÁRUKY VYROBCŮ SE NEVZTAHUJÍ NA PRODUKTY CHIP OUTPOST; NA PRODUKTY ZAKOUPENÉ JAKO CHIP OUTPOST SE VZTAHUJE SAMOSTATNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA CHIP OUTPOST UVEDENÁ V TOMTO ODDÍLE 17. NA URČITÉ, SPECIÁLNĚ PROPAGOVANÉ SKLADOVÉ POLOŽKY SE NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA VÝROBCE JAKÉHOKOLI DRUHU; TYTO PRODUKTY JSOU PRODÁVÁNY POUZE V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ A JEJICH ODLOŽENÉ DODÁNÍ ČI VRACENÍ NENÍ MOŽNÉ.

b. Omezená záruka na produkty Chip Outpost. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkty, které společnost Digi-Key na svých stránkách nebo jinak označila za produkty Chip Outpost („produkty Chip Outpost“). Pokud se rozhodnete ke koupi produktů Chip Outpost, společnost Digi-Key pouze původnímu kupci produktů Chip Outpost od společnosti Digi-Key zaručuje, že se u těchto produktů Chip Outpost neprojeví žádné vady materiálu a zpracování po dobu tří (3) let od původního data fakturace těchto produktů Chip Outpost („Záruční období omezené záruky Chip Outpost“). Tato omezená záruka neplatí pro žádný produkt, (i) se kterým bylo nesprávně zacházeno, který nebyl správně používán (mimo jiné včetně elektrostatického výboje), kterému se nedostalo řádné péče, který měl nehodu nebo byl modifikován, (ii) který není možné z nějakého jiného důvodu otestovat, (iii) byl nainstalován v prostředí, jež pro instalaci tohoto produktu nebylo vhodné, (iv) byl používán k jiným účelům, než k jakým byl určen, nebo (v) byl poškozen ohněm, vodou, větrem, bleskem apod.

 1. Uplatňování této omezené záruky V případě porušení této omezené záruky vám společnost Digi-Key okamžitě dle svého uvážení (i) nahradí všechny produkty Chip Outpost, které nevyhovují této omezené záruce, nebo (ii) vrátí nákupní částku za vadné produkty Chip Outpost, ovšem za předpokladu, že jsou tyto náhrady podmíněny vrácením produktů Chip Outpost během záručního období v rámci omezené záruky na produkty Chip Outpost nebo do deseti (10) dnů poté, a to společně s písemným popisem reklamovaných vad, v souladu s reklamační zásadou společnosti Digi-Key (viz Oddíl 14 výše).
 2. Testování třetími stranami Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo využít nezávislou třetí stranu k přezkoumání a otestování produktu Chip Outpost, který je údajně vadný, aby zjistila, zda je tento produkt skutečně vadný. Závěry této nezávislé třetí strany budou nezvratné, konečné a závazné pro vás i společnost Digi-Key.

c. Zřeknutí se všech ostatních záruk. S VÝJIMKOU USTANOVENÍ V TOMTO ODDÍLU 17 (i) SPOLEČNOST DIGI-KEY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ V SOUVISLOSTI S ŽÁDNÝMI PRODUKTY, A (ii) VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY VŠEHO DRUHU, VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ I JINÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NÁROKŮ, A PORUŠENÍ ZÁKONA V SOUVISLOSTI S PRODUKTY. Na Produkty se mohou vztahovat patenty, ochranné známky, autorská práva, průmyslové vzory nebo jiná práva třetích osob. Společnost Digi-Key nebude v žádném případě odpovědná za žaloby za porušení těchto práv. Pokud objednávka obsahuje software či jiné duševní vlastnictví, tento software či jiné duševní vlastnictví je poskytováno společností Digi-Key vám, a podléhá jakýmkoli a všem příslušným právům duševního vlastnictví třetích stran a uživatelských licencí. Žádné ustanovení těchto podmínek nebude vykládáno tak, že jsou vám poskytována jakákoli práva nebo licence na jakékoli používání softwaru nebo jiného duševního vlastnictví nebo pro účely, které nejsou výslovně povoleny danou licenční smlouvou. Aniž by došlo k jakémukoli omezení výše uvedeného výroku: 

 1. Aplikační inženýring. Společnost Digi-Key nabízí svůj aplikační inženýring výhradně jako službu zákazníkům společnosti Digi-Key. Pracovníci aplikačního inženýringu se snaží poskytovat užitečné informace týkající se Produktů. Společnost Digi-Key nezaručuje, že případné poskytnuté informace nebo doporučení budou správná, úplná nebo přesná, a společnost Digi-Key nepřebírá žádnou odpovědnost za poskytnuté informace nebo doporučení nebo za skutečnost, že jste na tyto informace nebo doporučení spoléhali. Je výhradně vaší povinností provést analýzu a určit vhodnost případných informací nebo doporučení poskytnutých pracovníky aplikačního inženýringu společnosti Digi-Key, a pokud se budete na tyto informace nebo doporučení spoléhat, bude to výhradně na vaše riziko a na základě vašeho uvážení. Všechny doporučené náhrady nebo křížové odkazy týkající se dílů jsou pouze doporučeními (bez omezení všeobecnosti předchozích výroků) a společnost Digi-Key nezaručuje, že tyto informace nebo doporučení jsou přesná, úplná nebo správná.
 2. Žádné další záruky. S výjimkou řádně pověřeného pracovníka společnosti Digi-Key, který písemně poskytne další záruku, není žádný zaměstnanec ani zástupce společnosti Digi-Key ani jiné strany oprávněn poskytovat jakoukoli záruku, která není uvedena v tomto Oddílu 17.

d. Omezení zodpovědnosti. SPOLEČNOST DIGI-KEY VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESE ZODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, MIMOŘÁDNÉ, NÁSLEDNÉ, REPRESIVNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ÚSPOR NEBO OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI) VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, DOKONCE ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST DIGI-KEY BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝM PLATÍ, ŽE ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI DIGI-KEY JAKKOLI SOUVISEJÍCÍ S JAKÝMIKOLI PRODUKTY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESAHUJE NÁKUPNÍ CENU DANÉHO PRODUKTU, BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ VÝKLAD UPLATŇOVANÝ U TAKOVÉHO ZÁVAZKU, AŤ JIŽ FORMOU SMLOUVY, ZÁRUKY, MIMOSMLUVNĚ NEBO JINAK. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE ČÁSTKY SPLATNÉ ZA PRODUKTY Z TĚCHTO OMEZENÍ ČÁSTEČNĚ VYCHÁZEJÍ, A SOUHLASÍTE, ŽE TATO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁHRADY.

Některé Státy nemusí umožňovat vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, tudíž se na vás výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat, avšak budou v každém případě uplatněna v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem.

18. Vyšší moc. Společnost Digi-Key neponese odpovědnost za zpoždění dodávky nebo nesplnění svých povinností z příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně rozdělování výrobků, nedostatku materiálu, pracovních sporů, dopravních zdržení, nepředvídatelných okolností, zásahů vyšší moci, jednání nebo opomenutí občanských nebo vojenských úřadů, vládních priorit, požárů, stávek, povodní, velmi nepříznivých povětrnostních podmínek, počítačových výpadků, terorismu, epidemie, karanténních omezení, povstání nebo války. Lhůta společnosti Digi-Key pro dodání nebo plnění se prodlouží o dobu tohoto zpoždění, nebo může společnost Digi-Key dle svého uvážení objednávku nebo její zbývající část zrušit zasláním oznámení, aniž by jí tím vznikla odpovědnost.

19. Příslušné právo; Řešení sporů; Omezení právních kroků. Na tyto Podmínky pro objednávku se budou vztahovat zákony státu Minnesota, a to bez ohledu na případná ustanovení o kolizi právních norem. Na tyto Podmínky pro objednávku se nebude vztahovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží z roku 1980, Úmluva OSN o omezení lhůt při mezinárodním prodeji zboží, nařízení Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) a žádná provedení téhož v různých jurisdikcích a jejich případné následné revize. Případné rozpory nebo nároky vyplývající z Podmínek pro objednávku či vašeho nákupu či používání Produktů („Spor“) budou řešeny arbitráží podle pravidel poskytovaných Americkou arbitrážní asociací (AAA), a vy se tímto zříkáte jakéhokoli dalšího práva na soudní řízení před porotou. Každou arbitráž povede jeden arbitr, který dle vlastního uvážení rozhodne o řešení všech uplatňovaných Sporů. Všechny arbitráže se budou konat ve městě Minneapolis, Minnesota. Do maximálního rozsahu povoleného příslušným zákonem se žádná arbitráž v rámci těchto Podmínek pro objednávku nepřipojí k arbitráži zahrnující jakoukoli jinou stranu podléhající těmto Podmínkám pro objednávku, ať už prostřednictvím skupinové arbitráže či jinak. Rozhodnutí o kompenzaci, kterou určil arbitr, může být zaneseno u jakéhokoli státního nebo federálního soudu v rámci státu Minnesota i mimo něj. Navzdory výše uvedenému, namísto či jako doplněk jakýchkoli jiných opravných prostředků dostupných společnosti Digi-Key, se může společnost Digi-Key domáhat soudního příkazu či jiné podpory u jakéhokoli státního, federálního či národního soudu kompetentní jurisdikce pro jakékoli skutečné či domnělé porušení duševního vlastnictví či vlastnických práv společnosti Digi-Key či jakékoli třetí strany. Tímto neodvolatelně souhlasíte s výhradní jurisdikcí a příslušností státních či federálních soudů státu Minnesota s ohledem na jakýkoli takový soudní příkaz či jinou podporu. Dále berete na vědomí, že práva společnosti Digi-Key na své duševní vlastnictví jsou speciálního, jedinečného, výjimečného charakteru, což těmto právům dodává výjimečnou hodnotu, kterou v důsledku jejich neoprávněné použití, odhalení či ztráty nelze snadno odhadnout, a nemusí být adekvátně kompenzovatelná peněžními prostředky. Všechny Spory iniciované vámi musejí být zahájeny do jednoho (1) roku od data nákupu nebo obstarání daného Produktu; výjimkou jsou Spory na základě porušení záruky, které musejí být zahájeny do devadesáti (90) dnů od data, kdy společnost Digi-Key neuzná záruční reklamaci podle Oddílu 17 těchto Podmínek pro objednávku.

20. Všeobecná ustanovení. Tyto Podmínky pro objednávku představují celou smlouvu smluvních stran týkající se předmětné záležitosti. Pokud společnost Digi-Key promine určité porušení nebo neplnění podle této smlouvy, nebude to považováno za prominutí předchozího nebo následného porušení nebo neplnění. Pokud je jakákoli část těchto Podmínek pro objednávku shledána soudem kompetentní jurisdikce nebo arbitrem s jurisdikcí nad sporem jako neplatná nebo nevykonatelná, nebude to mít vliv na žádná ustanovení těchto Podmínek pro objednávku, která tak zůstanou v plné platnosti, a takový soud či arbitr má oprávnění, pokud je to možné, revidovat jakékoli neplatné či nevykonatelné ustanovení za účelem přesného vyjádření úmyslu stran tak, jak je znázorněno původní formulací takového ustanovení, a učiní jej platným a vykonatelným. Práva, povinnosti, dohody nebo závazky vyplývající z této smlouvy nesmí být vámi postoupeny nebo převedeny ze zákona, fúzí nebo jinak, pokud k tomu společnost Digi-Key nedá předem svůj písemný souhlas. Tyto Podmínky pro objednávku a předmětná záležitost, na kterou se vztahují, mimo jiné včetně nákupu Produktů, nevytvářejí společné podniky, partnerství, zaměstnání či agenturní vztah mezi vámi a společností Digi-Key či jejími dodavateli. Povinnosti, práva a podmínky této smlouvy budou závazné a budou platit výhradně ve prospěch smluvních stran této smlouvy a jejich příslušných povolených nástupců a postupníků, a nepropůjčují, ani k tomu nejsou určeny, žádná práva nebo nápravné prostředky třetím stranám. 

21. Změny Podmínek pro objednávku. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo změnit bez upozornění podmínky těchto Podmínek pro objednávku. Jste odpovědní za prostudování těchto Podmínek pro objednávku před vaším nákupem Produktů, a vaším nákupem Produktů po jakékoli úpravě těchto Podmínek pro objednávku vyjadřujete souhlas s těmito aktuálními Podmínkami pro objednávku. V případě provedení změny či aktualizace těchto Podmínek pro objednávku bude příslušně k tomu aktualizováno i „Datum poslední úpravy“. Jako součást registračního procesu za účelem registrace uživatele pro určité funkce na Stránce si ve výchozím nastavení zvolíte příjem e-mailů, která vám společnost Digi-Key dle svého uvážení může zasílat jako upozornění na změny těchto Podmínek pro objednávku a/nebo jiných zásad Digi-Key. Změnou tohoto výchozího nastavení se můžete rozhodnout tyto e-maily nepřijímat. Bez ohledu na a v rozporu s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek pro objednávku smí společnost Digi-Key provádět změny těchto Podmínek pro objednávku zcela dle svého uvážení, a takovéto změny budou pro vás a společnost Digi-Key závazné.

Rozhodná verze
Anglická verze těchto Podmínek pro objednávku bude mít přednost v situacích, kdy dojde k rozporu mezi anglickou verzí a verzí v jakémkoli jiném jazyce.

© 2021, Digi-Key Corporation. Všechna práva vyhrazena.

DOTAZY NEBO DALŠÍ INFORMACE. Pokud máte dotazy ohledně Podmínek pro objednávku nebo chcete získat další informace, pošlete e-mail na adresuinternational.customer.service@digikey.com.

DATUM POSLEDNÍ ZMĚNY

30. srpna 2018

Revize 4.4