Revize 5.2

Podmínky společnosti Digi-Key pro objednávku

DATUM POSLEDNÍ ZMĚNY

30. března 2022

Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics), společně se svými pobočkami a dceřinými společnostmi (souhrnně „Digi-Key“) provozuje stránku www.digikey.cz a portfolio dalších webových stránek, mimo jiné stránek Digi-Key Tech-Xchange, eewiki.net, maker.io, a projektové stránky provozované společností Digi-Key, včetně www.digikey.cz/cs/maker (souhrnně „Projektové stránky“), a webové obchody, které mohou být značkové za použití názvů jiných subjektů a začleněné do webových stránek těchto jiných subjektů (souhrnně „Stránka“). Web: poskytuje online přístup k informacím o produktech a službách, mimo jiné o produktech služby Chip Outpost a produktech a službách nabízených prostřednictvím Digi-Key Markeplace, který je k dispozici u společnosti Digi-Key (souhrnně „Produkt(y)“); usnadňuje sdílení a řízení projektů; poskytuje přístup k aplikačním inženýrským službám o produktech; může poskytovat komunikační služby (jak je definováno níže v části 8); a usnadňuje transakce pro nákup Produktů samostatně a ve spojení s aplikacemi třetích stran využívajícími vlastní webové služby Digi-Key („Aplikace webových služeb“) a ve spojení s třetími stranami a jejich webovými stránkami prostřednictvím webových obchodů poskytovaných společností Digi-Key (souhrnně „Služby“).

Přístupem, návštěvou, procházením, používáním, komunikací či pokusem o komunikaci s jakoukoli částí Stránky či jakýmkoli Softwarem (jak je definováno níže), programem nebo Službami na Stránce souhlasíte v zastoupení své osoby, a v zastoupení jakéhokoli subjektu, jehož jste zástupcem nebo jehož zjevně reprezentujete, (souhrnně a individuálně „vy“, „váš“ nebo„uživatel“) s veškerými podmínkami zde uvedenými (souhrnně „Podmínky použití“). Více o způsobu odhalování informací shromažďovaných a sdílených společností Digi-Key týkajících se vašeho přístupu a používání Stránky naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů Digi-Key. Objednáním Produktů prostřednictvím Stránky nebo poštou, e-mailem, telefonem, faxem či jiným způsobem souhlasíte v zastoupení své osoby, a v zastoupení jakéhokoli subjektu, jehož jste zástupcem, nebo jehož zjevně reprezentujete s Podmínkami použití a s Podmínkami pro objednávku (jak je definováno níže).

I. Podmínky použití webové stránky

1. Přístup k webovým stránkám. K podání objednávky nebo použití Stránky není nutná registrace. Vybrané části Stránky nabízejí rozšířené Služby prostřednictvím internetu pomocí systému chráněného jménem/heslem, mimo jiné včetně Aplikací webových služeb.

Vaše uživatelské jméno a heslo jsou označovány jako vaše „Identifikace“. Vaše identifikace musí být přesná, aktuální a úplná; společnosti Digi-Key nesmíte poskytovat nepravdivé informace nebo se vydávat za jinou osobu či subjekt. Nesete výhradní odpovědnost za udržení důvěrnosti vaší identifikace. Souhlasíte s tím, že vy a vaši oprávnění zástupci budete jedinými uživateli vaší identifikace a že ponesete výhradní odpovědnost za všechny aktivity na webových stránkách využívající vaší identifikace. Důrazně doporučujeme, abyste se ze stránek po dokončení relace odhlásili a zavřeli okno webového prohlížeče, čímž zabráníte neoprávněným osobám v přístupu k vaší identifikaci. Společnost Digi-Key je zmocněna monitorovat vaši Identifikaci a, dle svého uvážení, vyžadovat její změnu. Pokud se domníváte, že došlo ke ztrátě nebo odcizení vaší identifikace nebo že se někdo mohl pokusit použít vaši identifikaci bez vašeho souhlasu, obraťte se prosím neprodleně na společnost Digi-Key na adrese internet.registration@digikey.com. Mějte prosím na paměti, že žádná internetová stránka není 100% bezpečná. Takže i když se společnost Digi-Key snaží chránit osobní údaje a soukromí svých uživatelů, používání webových stránek k přenosu nebo uložení osobních identifikačních údajů je na vaše vlastní riziko.

2. Duševní vlastnictví. Služby, Stránka a všechny informace, Webové služby, Aplikace, Software, data, databáze produktů Digi-Key, tištěná a elektronická dokumentace, obsah, který vidíte, slyšíte nebo jinak získáváte na Stránce („Obsah“) je chráněn americkými a mezinárodními zákony o autorských právech, ochranných známkách a dalšími zákony, a náleží společnosti Digi-Key nebo jejím partnerům, pobočkám, poskytovatelům licencí, dodavatelům, přispěvatelům nebo třetím stranám.

V souladu s těmito Podmínkami použití, a s výjimkou Softwaru a Aplikací webových služeb, vám společnost Digi-Key uděluje osobní, odvolatelnou, nevýhradní, nepřenositelnou licenci na použití Stránky, Služeb a Obsahu a na stahování, tisk a ukládání částí Obsahu. V důsledku této licence na vás nepřechází žádné právo, nárok ani účast na otevřeném či staženém Obsahu nebo materiálech. Společnost Digi-Key si vyhrazuje úplná práva duševního vlastnictví na veškerý Obsah, který otevřete či stáhnete ze Stránky, na základě této omezené licence, jak je zde uvedeno.

Software, který je k dispozici ke stažení ze Stránky, nebo pro přístup a užívání na Stránce s výjimkou softwaru, který může být zpřístupněn koncovými uživateli prostřednictvím Komunikační služby, („Software“), a Aplikace webových služeb jsou autorsky chráněnými díly společnosti Digi-Key a/nebo jejích dodavatelů či třetích stran a mohou být dále chráněny patentem, ochrannou známkou, obchodním tajemstvím či jinými vlastnickými právy. Vaše zpřístupnění a použití Softwaru a Aplikací webových služeb se řídí podmínkami příslušných licenčních smluv s koncovým uživatelem, pokud existují, a které jsou přičleněny nebo jsou součástí Softwaru a Aplikací webových služeb („Licenční smlouva“). Nesmíte instalovat, spouštět ani používat žádný Software, nebo spouštět či používat Aplikace webových služeb, ke kterým je přičleněna, nebo jejíž součástí je, Licenční smlouva, dokud podmínky této Licenční smlouvy nepřijmete. Na libovolný Software či Aplikace webových služeb, ke kterým není přičleněna Licenční smlouva, společnost Digi-Key tímto uděluje, v rozsahu, ke kterému je společnost Digi-Key oprávněna a právně schopna, vám, uživateli, odvolatelnou, osobní, nepřenositelnou licenci k použití Softwaru či Aplikací webových služeb na prohlížení či jiné využití Stránky v souladu s těmito Podmínkami použití, avšak na žádný jiný účel. Všechna oznámení třetích stran doprovázející Software nebo Aplikace webových služeb jsou poskytována pouze k informačním účelům.

Společnost Digi-Key neuděluje žádná další práva ani licence, výslovné ani odvozené, mimo jiné včetně odvozených licencí k patentu. Zákon výslovně zakazuje neoprávněnou reprodukci nebo redistribuci Softwaru. Jeho porušení může vést k přísným občanskoprávním nebo trestním postihům. Porušitelé mohou být odsouzeni k maximálnímu možnému trestu, který zákon ukládá. Všechny licence zde udělené podléhají následujícím omezením: (1) tyto kopie Obsahu smíte použít pouze pro vaše vlastní interní obchodní účely či vaše osobní, nekomerční využití; (2) nesmíte kopírovat či zveřejňovat Obsah na žádném síťovém počítači, nebo přenášet, distribuovat, publikovat, vystavovat či vysílat Obsah v žádném médiu; a (3) nesmíte žádným způsobem upravovat, překládat, dekompilovat, rozkládat, provádět zpětnou analýzu, či měnit Stránku nebo Obsah, nebo odstraňovat či měnit jakákoli autorská práva, ochranné známky či jiná vlastnická oznámení. ANIŽ BY DOŠLO K OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH USTANOVENÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU ČI APLIKACÍ WEBOVÝCH SLUŽEB NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO UMÍSTĚNÍ K DALŠÍ REPRODUKCI NEBO REDISTRIBUCI JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. Berete na vědomí, že tento Software, Aplikace webových služeb a veškerá doprovodná dokumentace a/nebo technické informace podléhají platným zákonům a nařízením Spojených států amerických pro kontrolu vývozu. Souhlasíte, že tento software nebudete vyvážet ani zpětně vyvážet, přímo ani nepřímo, do žádných zemí, na které se vztahují vývozní restrikce USA.

Nesmíte používat žádné známky ani loga zobrazená na libovolném místě webových stránek, pokud k tomu nebudete mít výslovný písemný souhlas majitele ochranné známky s výjimkou případů, kdy to povolují platné zákony.

Společnost Digi-Key může zakázat či omezit vaše použití Stránky, mimo jiné včetně omezení Služeb kdykoli a dle svého uvážení.

Nesmíte použít roboty, scrapery, spidery či jiné automatizované prostředky pro přístup či shromažďování Obsahu ze Stránky, nebo využívat mirroring, co-branding či framing domovské stránky nebo jakýchkoli jiných stránek Stránky, nebo jakékoli jiné webové stránky či stránek. Pro účely těchto Podmínek použití „co-branding“ znamená vystavení názvu, loga, ochranné známky či jiných prostředků potvrzení či identifikace jakékoli strany takovým způsobem, který by přiměřeně pravděpodobně mohl v uživateli vzbuzovat dojem, že takováto další strana má právo vystavovat, publikovat či distribuovat Stránku nebo její Obsah. Konkurenti a třetí osoby – shromažďovatelé nesmí provádět „skryté odkazování“ na Stránku, tj. vytvářet odkazy na tuto stránku, které obcházejí domovskou stránku nebo jiné části Stránky, pokud k tomu nemají písemné povolení společnosti Digi-Key. Cílem tohoto zákazu není omezit nekomerční aktivity jednotlivců.

3. Zřeknutí se záruky. SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ČI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE STRÁNKY, SLUŽEB NEBO OBSAHU, A SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ DODAVATELÉ VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ ANI JINÉ ZÁRUKY LIBOVOLNÉHO DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKŮ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV V SOUVISLOSTI SE STRÁNKOU, SLUŽBAMI A OBSAHEM. NA SOFTWARE A APLIKACE WEBOVÝCH SLUŽEB SE VZTAHUJE ZÁRUKA, POKUD VŮBEC NĚJAKÁ, POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI PŘÍSLUŠNÝCH LICENČNÍCH SMLUV, EXISTUJÍ-LI NĚJAKÉ; JINAK PODLÉHAJÍ PODMÍNKÁM POUŽITÍ TOHOTO VYLOUČENÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ, ŽE FUNKCE PROVÁDĚNÉ STRÁNKOU NEBO SLUŽBAMI BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ NEBO BEZCHYBNÉ, NEBO ŽE ZÁVADY STRÁNKY NEBO SLUŽEB BUDOU OPRAVENY. SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ SPRÁVNOST ANI ÚPLNOST OBSAHU, ANI ŽE PŘÍPADNÉ CHYBY OBSAHU BUDOU OPRAVENY. STRÁNKA, SLUŽBY A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“. SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ DODAVATELÉ NEPONESOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÉ ZOBRAZOVÁNÍ NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT, JAKÝCHKOLI ODESLANÝCH ČI PŘIJATÝCH NEBO NEODESLANÝCH ČI NEPŘIJATÝCH MATERIÁLŮ NEBO DAT, ANI ŽÁDNÝCH TRANSAKCÍ PROVEDENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. SPOLEČNOST DIGI-KEY A JEJÍ DODAVATELÉ NEPONESOU ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ OBSAH ODESLANÝ PŘI POUŽITÍ A/NEBO KTERÝ JE SOUČÁSTÍ STRÁNKY JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU. NA DOPORUČENÍ ZÍSKANÁ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY SE NELZE SPOLÉHAT U SOUKROMÝCH, ZDRAVOTNÍCH, PRÁVNÍCH NEBO FINANČNÍCH ROZHODNUTÍ. KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z VAŠÍ SITUACE BYSTE MĚLI ZÍSKAT OD PŘÍSLUŠNÉHO ODBORNÍKA. NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ URČITÝCH TYPŮ ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK. V DŮSLEDKU TOHO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. 

Všechny ostatní informace o záruce týkající se Produktů, včetně produktů Chip Outpost, naleznete v Podmínkách pro objednávku.

4. Další odmítnutí. Aniž by tím byla omezena odmítnutí uvedená v oddílu 3 výše:

a. Aplikační inženýring. Společnost Digi-Key nabízí svůj aplikační inženýring výhradně jako službu zákazníkům společnosti Digi-Key. Pracovníci aplikačního inženýringu se snaží poskytovat užitečné informace týkající se Produktů. Společnost Digi-Key nezaručuje, že případné poskytnuté informace nebo doporučení budou správné, úplné nebo přesné, a společnost Digi-Key nepřebírá žádnou odpovědnost za poskytnuté informace nebo doporučení nebo za skutečnost, že jste na tyto informace nebo doporučení spoléhali. Je výhradně vaší povinností provést analýzu a určit vhodnost případných informací nebo doporučení poskytnutých pracovníky aplikačního inženýringu nebo jakýmikoli jinými pracovníky společnosti Digi-Key a pokud se budete na tyto informace nebo doporučení spoléhat, bude to výhradně na vaše riziko a na základě vašeho uvážení. Stvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost Digi-Key smí projednávat stejná či podobná témata projednávaná s vámi také s ostatními zákazníky Digi-Key, a poskytovat stejné či podobné informace nebo doporučení ostatním zákazníkům Digi-Key. Všechny doporučené náhrady nebo křížové odkazy týkající se dílů jsou pouze doporučeními (bez omezení všeobecnosti předchozích výroků) a společnost Digi-Key nezaručuje, že tyto informace nebo doporučení jsou přesná, úplná nebo správná.

b. Oprava chyb a nepřesností. Obsah může obsahovat typografické chyby nebo jiné chyby nebo nepřesnosti nebo nemusí být úplný či správný. Společnost Digi-Key si proto vyhrazuje právo opravit případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, a obsah kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Společnost Digi-Key však nezaručuje, že případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí budou opravena, a není povinna tyto opravy provádět.

c. Odkazy a propagační akce třetích stran. Hypertextové odkazy na webové stránky nebo informace třetích stran nepředstavují ani neimplikují schválení, podporu nebo doporučení webových stránek třetích osob nebo informací v nich obsažených společností Digi-Key, pokud to není na Stránce přímo uvedeno. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Digi-Key není odpovědná za dostupnost takových webových stránek, a že společnost Digi-Key neschvaluje takové webové stránky nebo jejich obsah, neručí za ně a není za ně odpovědná. Nesete výhradní odpovědnost za svá rozhodnutí týkající se interakce nebo komunikace s jinými webovými stránkami.

Veškeré jednání s třetími stranami (např. zadavateli reklamy) začleněnými v odkazu či dostupnými prostřednictvím odkazu ze Stránky, nebo účast na propagačních akcích, včetně dodání zboží a služeb a platby za ně, a veškeré další podmínky, požadavky nebo ustanovení související s takovými jednáními nebo propagačními akcemi probíhají pouze mezi vámi a zadavatelem reklamy či jinou třetí stranou. Společnost Digi-Key neponese zodpovědnost za žádnou část takových jednání nebo propagačních akcí.

d. Zeměpisná omezení používání. Jako u většiny internetových webových stránek je tato Stránka dostupná na celém světě. Avšak ne všechny Produkty nebo Služby nabízené společností Digi-Key jsou dostupné všem osobám nebo ve všech zeměpisných oblastech. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo omezit poskytování svých Produktů a Služeb libovolné osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci, a omezit množství Produktů nebo Služeb, které poskytuje. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a místní předpisy týkající se přenosu technických údajů, přijatelného obsahu a chování online.

e. Zobrazení barev. Společnost Digi-Key se snaží zobrazit barvy Produktů zobrazených na Stránce co nejvěrněji. Protože barvy, které vidíte, závisí na mnoha faktorech včetně vašeho monitoru nebo tiskárny, nemůže společnost Digi-Key zaručit, že barva, kterou vidíte, odpovídá barvě Produktu.

5. Omezení zodpovědnosti. SPOLEČNOST DIGI-KEY NEBO JEJÍ DODAVATELÉ V NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, SANKČNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (ZAHRNUJÍCÍ MIMO JINÉ UŠLÝ ZISK, ZTRÁTY ÚSPOR NEBO ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ) PLYNOUCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S: (a) STRÁNKOU, SLUŽBAMI ČI OBSAHEM, NEBO POUŽÍVÁNÍM ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKU, SLUŽBY NEBO OBSAH, (b) LIBOVOLNOU TRANSAKCÍ NEBO KOMUNIKACÍ PROVEDENOU PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY NEBO JÍ UMOŽNĚNOU, (c) JAKÝMKOLI NÁROKEM, KTERÝ JE ZAPŘÍČINĚN CHYBAMI, OPOMENUTÍMI NEBO JINÝMI NEPŘESNOSTMI VE STRÁNCE, SLUŽBÁCH NEBO OBSAHU, (d) NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO POZMĚNĚNÍM VAŠEHO PŘENOSU NEBO DAT, (e) PROHLÁŠENÍMI NEBO CHOVÁNÍM TŘETÍ OSOBY STRÁNCE NEBO SLUŽBÁCH, NEBO (f) JINOU ZÁLEŽITOSTÍ SOUVISEJÍCÍ SE STRÁNKOU, SLUŽBAMI NEBO OBSAHEM, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST DIGI-KEY NEBO JEJÍ DODAVATELÉ BYLI NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉHO NEBUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI DIGI-KEY A JEJÍCH DODAVATELŮ SOUVISEJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SE STRÁNKOU, SLUŽBAMI NEBO OBSAHEM VYŠŠÍ NEŽ 100 USD NEBO MINIMÁLNÍ ČÁSTKA PŘIJATELNÁ V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY, PODLE TOHO, KTERÁ JE VYŠŠÍ, A TO BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ JE DANÁ ODPOVĚDNOST VYMÁHÁNA, AŤ JDE O ODPOVĚDNOST NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU, ZÁRUKY NEBO JINAK.

POKUD NEJSTE SE STRÁNKOU, SLUŽBAMI, OBSAHEM NEBO PODMÍNKAMI POUŽITÍ SPOKOJENI, VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM JE PŘESTAT STRÁNKU, SLUŽBY A/NEBO OBSAH POUŽÍVAT.

Jakékoli právní řízení proti společnosti Digi-Key nebo jejím dodavatelům týkající se Stránky, Služeb nebo Obsahu musí být zahájeno v rámci jednoho (1) roku od data vzniku nároku.

Některé Státy, mimo jiné New Jersey (ve vztahu ke spotřebitelům), nemusí umožňovat vyloučení nebo omezení určitých typů škod, například náhodných nebo následných škod, tudíž se na vás výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat, avšak budou v každém případě uplatněna v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem.

Všechny ostatní informace o Omezení odpovědnosti týkající se Produktů, včetně produktů Chip Outpost, naleznete v Podmínkách pro objednávku.

6. Odškodnění. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že jste osobně odpovědní za spoléhání se na jakékoli informace nebo doporučení poskytnutá na této Stránce, jejím Obsahem, pracovníky aplikačního inženýringu společnosti Digi-Key, za své chování na Stránce a za vaše příspěvky. Souhlasíte s tím, že společnost Digi-Key a její společné podniky, obchodní partnery, dodavatele, poskytovatele licence, držitele licence, pobočky, zaměstnance, agenty, referenty, ředitele, vlastníky, zástupce a všechny poskytovatele informací třetích stran, Softwaru, Obsahu a Aplikací webových služeb pro Stránku, Služby odškodníte, ochráníte a zajistíte proti všem nárokům, škodám, výdajům, odškodnému a nákladům (mimo jiné včetně přímé, náhodné, zvláštní, následné, trestní, exemplární a nepřímé náhrady škody) a přiměřeným odměnám právních zástupců, které vyplývají nebo souvisejí s vaším používáním, nesprávným používáním nebo nemožností používat Stránku, Služby (zahrnující mimo jiné komunikační služby) nebo Obsah, spoléhání se na informace nebo doporučení poskytnuté pracovníky aplikačního inženýringu společnosti Digi-Key, z vašich příspěvků (jak je definováno v Části 9 níže) nebo z případného porušení těchto Podmínek použití z vaší strany.

7. Další zakázané jednání uživatele. Zakazuje se narušovat zabezpečení či zasahovat do systémových zdrojů a/nebo účtů souvisejících se Stránkou. Použití nebo distribuce nástrojů určených pro narušování zabezpečení (např. tipování hesel ručně nebo prostřednictvím programů, nástrojů pro crackování, nebo nástrojů pro průzkum sítě) je přísně zakázáno. Společnost Digi-Key může za účelem zajištění dodržování těchto Podmínek použití monitorovat vaše použití Stránky, mimo jiné včetně Služeb. Pokud se budete účastnit nebo budete podezřelí z účasti na narušení těchto Podmínek použití, společnost Digi-Key si vyhrazuje právo vyšetřit vaše aktivity pro své vlastní účely, a postoupit podrobnosti vašich narušení jiným osobám zcela dle uvážení společnosti Digi-Key, mimo jiné včetně vládních úřadů, soukromých vyšetřovatelů a jiných uživatelů Stránky, za účelem spolupráce při řešení narušení bezpečnosti.

Souhlasíte, že nebudete Stránku používat takovým způsobem, který by porušoval jakýkoli zákon nebo duševní vlastnictví třetích stran, nebo byl v konfliktu s jejich právy. Nesmíte provádět žádné akce, které vyvolají nebo mohou vyvolat, zcela dle uvážení společnosti Digi-Key, přehnanou nebo neúměrně vysokou zátěž infrastruktury Stránky, nebo naruší či se pokusí narušit řádný chod Stránky či jakýchkoli aktivit prováděných na Stránce, nebo obcházet jakákoli záhlaví pro vyloučení robotů či jiná opatření, která společnost Digi-Key může použít pro prevenci nebo omezení přístupu na Stránku.

Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo plně spolupracovat s jakýmikoli orgány činnými v trestním řízení či soudními příkazy požadujícími či nařizujícími společnosti Digi-Key odhalit identitu osoby narušující bezpečnost Stránky či tyto Podmínky použití.

8. Používání služeb Komunikace a Řízení projektů. Stránka může obsahovat služby BBS, prostory k chatování, diskusní skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, platformu řízení projektů, nástroje na stavbu a konfiguraci, kalendáře a/nebo další nástroje zasílání zpráv či komunikační nástroje, jejichž cílem je umožnit vám komunikovat s širokou veřejností nebo s určitou skupinou (souhrnně „Komunikační služby“). Souhlasíte s tím, že komunikační služby budete používat pouze ke zveřejňování, odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou korektní a vhodné pro příslušnou komunikační službu. V souladu s následujícími příklady, které nezahrnují všechny možnosti, souhlasíte s tím, že při použití komunikačních služeb nebudete:

 • Hanobit, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat či jinak narušovat práva (například právo na soukromí a zveřejňování) jiných osob, mimo jiné včetně angažování v aktivitě, která podněcuje diskriminaci, nenávist či násilí vůči jedinci či skupině osob z důvodu jejich příslušnosti k rase, etniku, pohlaví, sexuální orientaci, tělesné schopnosti, věku, víře či národnosti, nebo která uráží oběti zločinů proti lidskosti popíráním spáchání těchto zločinů.
 • Publikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat nebo šířit nepatřičné, neuctivé, hanlivé, práva narušující, obscénní, nemravné nebo nezákonné téma, materiál nebo informace.
 • Nahrávat, zobrazovat nebo jinak zpřístupňovat soubory, které obsahují obrázky, fotografie, software, objektový kód, zdrojový kód, značkovací jazyk, knihovny, schémata, specifikace, návrhy, soubory návrhů desek plošných spojů, soubory výroby desek plošných spojů, soubory Gerber nebo jiný materiál, který porušuje jakékoli autorské právo, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, právo na ochranu soukromí, právo na publicitu, povinnost mlčenlivosti nebo jiná vlastnická práva či práva k duševnímu vlastnictví jakékoli strany.
 • Nahrávat soubory obsahující viry, malware, ransomware, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou poškodit funkci počítače jiné osoby nebo Stránky.
 • Používat nebo nahrávat jakýkoli materiál nebo informace, včetně obrázků, softwaru, objektových kódů, zdrojového kódu, značkovacího jazyka, knihoven, schémat, specifikací, návrhů návrhů desek plošných spojů, souborů výroby desek plošných spojů, souborů Gerber nebo fotografií, které jsou zpřístupněny prostřednictvím Stránky jakýmkoli způsobem, který porušuje jakákoli autorská práva a ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, právo na ochranu soukromí, právo na publicitu, povinnost mlčenlivosti nebo jiná vlastnická práva či práva k duševnímu vlastnictví jakékoli strany.
 • Dělat reklamu či nabízet prodej nebo nákup zboží nebo služeb za jakýmkoli obchodním účelem, pokud tato Komunikační služba taková sdělení výslovně nepovoluje.
 • Provádět nebo přeposílat dotazníky, soutěže, pyramidová schémata nebo řetězové dopisy.
 • Stahovat soubory zveřejněné jiným uživatelem Komunikační služby, o nichž víte nebo máte důvod se domnívat, že takovým způsobem nesmějí být podle zákona distribuovány.
 • Falšovat nebo odstraňovat autorství, soudní nebo jiná oficiální oznámení, označení vlastnictví nebo původu či zdroje softwaru nebo jiný materiál obsažený v nahraném souboru.
 • Omezovat nebo znemožňovat použití a požitek z Komunikační služby jiného uživatele.
 • Porušovat etický kodex nebo jiné předpisy, které mohou platit pro jakoukoli konkrétní Komunikační službu.
 • shromažďovat nebo jinak získávat informace o ostatních, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu;
 • porušovat platné zákony nebo nařízení;
 • vytvářet falešné identity za účelem oklamání ostatních.

Společnost Digi-Key nemá povinnost komunikační služby monitorovat. Přesto si společnost Digi-Key vyhrazuje právo kontrolovat materiály zveřejňované v rámci komunikačních služeb a odstraňovat jakékoli materiály podle svého uvážení. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo vám z jakéhokoli důvodu kdykoli zamezit v přístupu ke Stránce, Službám, Obsahu, nebo k jakékoli Komunikační službě, případně všem, bez předchozího upozornění. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit všechny informace nezbytné k zajištění souladu s platným zákonem, nařízením, soudním řízením či vládním požadavkem nebo upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit všechny informace nebo materiály, v plném nebo částečném rozsahu, podle vlastního uvážení společnosti Digi-Key. Při zadávání soukromých informací, na jejichž základě vás lze identifikovat, do komunikačních služeb si vždy počínejte obezřetně. Společnost Digi-Key neřídí ani nepotvrzuje obsah, zprávy nebo informace uvedené v jakékoli Komunikační službě, a proto se společnost Digi-Key výslovně zříká odpovědnosti v souvislosti s Komunikačními službami a všemi žalobami v důsledku vašeho používání jakékoli Komunikační služby. Na materiály nahrávané v rámci komunikačních služeb se mohou vztahovat omezení použití, reprodukce a šíření. Zodpovědnost za dodržování těchto omezení v případě, že tyto materiály stáhnete, nesete vy.

9. Informace poskytnuté uživatelem. Společnost Digi-Key si nenárokuje vlastnictví materiálů, zahrnujících mimo jiné texty, obrázky, fotografie, software, objektový kód, zdrojový kód, značkovací jazyk, knihovny, schémata, specifikace, vzory, soubory návrhů desek plošných spojů, výroby desek plošných spojů soubory, soubory Gerber nebo jiný materiál, který vy nebo jiní uživatelé Komunikačních služeb poskytujete společnosti Digi-Key (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo zveřejňujete, nahráváte, vkládáte nebo odesíláte na Stránku nebo její související služby (souhrnně „Příspěvky“). Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím či odesláním vašich Příspěvků však udělujete společnosti Digi-Key, jejím přidruženým společnostem a držitelům licencí (mimo jiné včetně jakýchkoli dodavatelů a poskytovatelů služeb souvisejících s webovými stránkami Digi-Key, Tech-Xchange, projektovými stránkami nebo stránkami eewiki.net) neodvolatelnou, trvalou, celosvětovou licenci nepodléhající poplatkům na vaše Příspěvky, mimo jiné včetně práv používat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zveřejňovat, veřejně předvádět, reprodukovat, překládat, přeformátovávat či jinak upravovat a modifikovat, vystavovat a vytvářet odvozená díla z tohoto materiálu, v jakémkoli a všech médiích, známých nyní nebo později vzniklých, jakýmkoli způsobem, v plném nebo částečném rozsahu, bez jakéhokoli omezení či zodpovědnosti vůči vám, a publikovat vaše jméno, podobiznu, pseudonym či jiný identifikátor ve spojení s vaším Příspěvkem. Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti nebude společnost Digi-Key používat vaše projekty odeslané na stránky projektů ke komercializaci produktu bez vašeho svolení.

Příspěvky mohou podléhat zveřejněným omezením týkajícím se používání, reprodukce, zobrazování, adaptace a/nebo šíření, přičemž odpovídáte za dodržování všech těchto omezení. Pokud je taková funkce k dispozici na Stránkách, nesete rovněž výhradní odpovědnost za zveřejnění jakýchkoli omezení používání nebo licenčních podmínek vztahujících se k vašim Příspěvkům, které nesmějí být v žádném případě v rozporu v těmito Podmínkami použití nebo je omezovat.

V souvislosti s použitím vašich příspěvků, jak je v tomto dokumentu uvedeno, nebude společnost Digi-Key proplácet žádné kompenzace. Společnost Digi-Key nemá povinnost zveřejňovat ani používat žádné příspěvky, které poskytnete, a podle svého uvážení tyto příspěvky může kdykoli odstranit.

Zveřejněním, nahráním, zadáním, poskytnutím nebo odesláním vašeho příspěvku prohlašujete a zaručujete, že váš Příspěvek a jeho použití v souladu s těmito podmínkami použití odpovídá všem příslušným zákonům a že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva k vašemu Příspěvku zahrnující mimo jiné všechna práva nezbytná k poskytnutí, zveřejnění, nahrání, vložení nebo odeslání Příspěvku a udělení licence, kterou poskytnete v těchto Podmínkách použití, a že Příspěvek a jeho použití v souladu s těmito Podmínky používání, neporušují a nezasahují, nezneužívají ani neporušují žádná práva jakékoli fyzické čim právnické osoby zahrnující mimo jiné jakákoli autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodních tajemství, práv na design, práva na ochranu soukromí, práva na publicitu nebo jakákoli práva k duševnímu vlastnictví.

Dále prohlašujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že:

 • Jakýkoli Příspěvek podání nepředstavuje „obranný článek“ nebo „obrannou službu“, protože takové pojmy jsou definovány v Předpisech o mezinárodním obchodu se zbraněmi („ITAR“), 22 CFR, Články 120–130, které spravuje Ředitelství pro kontrolu obchodu se zbraněmi, Ministerstvo zahraničních věcí USA („DDTC“) a jinak se na něj (i) nevztahuje ITAR, (ii) není položkou na Seznamu střeliva USA (ve smyslu definice tohoto pojmu v ITAR), nebo (iii) pod jurisdikcí DDTC;
 • Má-li význam, poskytli jste společnosti Digi-Key správné a přesné číslo klasifikace kontroly vývozu („ECCN“), neboť takový výraz je definován v Nařízeních pro správu vývozu, 15 CFR, Články 730-774; a
 • Všechny příspěvky jsou správné a přesné.

10. Oznámení a postup při ohlašování porušení autorských práv. V souladu se 17. Sbírkou zákonů Spojených států amerických, částí 512(c)(2) je třeba oznámení porušení autorských práv odesílat pověřenému zástupci poskytovatele služeb. NA OZNÁMENÍ, KTERÁ NEBUDOU V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍCM POSTUPEM, NEBUDE NIJAK REAGOVÁNO.

POZNÁMKA: NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ K OHLAŠOVÁNÍ NÍŽE UVEDENÝM POSKYTOVATELŮM SLUŽEB, ŽE MOHLO DOJÍT K PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV CHRÁNÍCÍCH VAŠE MATERIÁLY. ŽÁDNÁ DALŠÍ OZNÁMENÍ, NAPŘ. ŽÁDOSTI O INŽENÝRSKOU PODPORU NEBO HLÁŠENÍ ZNEUŽITÍ E-MAILOVÝCH SLUŽEB A PLAGIÁTORSTVÍ, NEBUDOU ŘEŠENA V RÁMCI TOHOTO POSTUPU.

Písemné oznámení musí být odesláno následujícímu pověřenému zástupci:

Poskytovatel(é) služeb: Digi-Key Corporation

Jméno zástupce pověřeného příjmem oznámení porušení práv: Ross West

Úplná adresa pověřeného zástupce, na kterou mají být odesílána oznámení: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

Telefonní číslo pověřeného zástupce: 1-800-344-4539 nebo 218-681-6674

Faxové číslo pověřeného zástupce: 218-681-3380

E-mailová adresa pověřeného zástupce: copyrightclaims@digikey.com

Aby toto oznámení bylo platné, musí obsahovat následující údaje:

 1. fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno („stěžující si strana“);stěžující si strana“);
 2. identifikace díla chráněného autorským právem, které je údajně porušováno, nebo pokud je v oznámení uvedeno více děl chráněných autorským právem nacházejících se na jedné online stránce, je třeba dodat seznam těchto děl na dané stránce;
 3. identifikace materiálu, který údajně porušuje právo nebo je předmětem činnosti porušující právo a který má být odstraněn nebo ke kterému má být zrušen přístup, a informací, které poskytovateli služeb umožní daný materiál nalézt;
 4. informace, které poskytovateli služeb umožní kontaktovat Stěžující si stranu, např. adresa, telefonní číslo, a (pokud existuje) e-mailová adresa, jejímž prostřednictvím se lze na stěžující si stranu obrátit;
 5. prohlášení, že je Stěžující si strana v dobré víře přesvědčena, že použití tohoto materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani zákonem;
 6. prohlášení, že jsou informace v daném oznámení přesné a že je Stěžující si strana oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno; pokud tomu tak není, vystavuje se postihu za křivé svědectví.

Po přijetí písemného oznámení obsahujícího informace v souladu s body 1 až 6 výše:

 1. poskytovatel služeb odstraní nebo zablokuje přístup k materiálu, který údajně porušuje právo;
 2. poskytovatel služeb přepošle písemné oznámení údajnému porušiteli práva („odběratel“);
 3. poskytovatel služeb provede přiměřené kroky k tomu, aby odběratele ihned informoval o odstranění nebo zablokování přístupu k danému materiálu.

Odpor:

Aby byl odpor platný, musí mít písemnou formu, být adresován pověřenému zástupci poskytovatele služeb a obsahovat následující údaje:

 1. fyzický nebo elektronický podpis odběratele;
 2. identifikace materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl zablokován přístup, a umístění daného materiálu předtím, než byl odstraněn nebo k němu byl zablokován přístup;
 3. prohlášení, že je odběratel v dobré víře přesvědčen, že byl tento materiál odstraněn nebo zablokován v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace materiálu, který měl být odstraněn nebo zablokován, pokud tomu tak není, vystavuje se postihu za křivé svědectví;
 4. jméno, adresa a telefonní číslo odběratele a prohlášení, že odběratel souhlasí s jurisdikcí Federálního oblastního soudu pro soudní obvod, do kterého spadá uvedená adresa, a v případě, že se adresa odběratele nachází mimo USA, pro soudní obvod, do kterého spadá poskytovatel služeb. Současně souhlasí s tím, že přijme doručení soudních písemností od osoby, která podala oznámení, nebo od jejího zástupce.

Po přijetí odporu obsahujícího informace v souladu s body 1 až 4 výše:

 1. poskytovatel služeb Stěžující si straně ihned poskytne kopii odporu;
 2. poskytovatel služeb Stěžující si stranu informuje o nahrazení odstraněného materiálu nebo odblokování přístupu k němu do deseti (10) pracovních dnů;
 3. poskytovatel služeb nahradí odstraněný materiál nebo k němu odblokuje přístup do deseti (10) až čtrnácti (14) pracovních dnů od přijetí odporu, pokud pověřený zástupce poskytovatele služeb neobdrží od stěžující si strany oznámení o podání žaloby s cílem získat soudní příkaz, který má odběrateli zabránit v aktivitách porušujících právo v souvislosti s materiálem v síti nebo systému poskytovatele služeb.

11. Utajení. Po dobu, po kterou si důvěrné informace společnosti Digi-Key zachovávají svou důvěrnou povahu, je nesmíte vyzrazovat. Pro účely těchto Podmínek použití „Důvěrné informace společnosti Digi-Key“ představují veškeré neveřejné informace odhalené společností Digi-Key prostřednictvím Aplikací webových služeb, Stránky nebo Softwaru, které jsou označeny jako důvěrné, nebo takové, které lze s ohledem na povahu informací či okolnosti doprovázející jejich odhalení důvodně považovat za důvěrné. Nesmíte použít, nebo povolit použití, důvěrných informací společnosti Digi-Key až na výjimky výslovně povolené podle této smlouvy. Mezi důvěrné informace společnosti Digi-Key patří, mimo jiné, neveřejné informace týkající se prodejů Digi-Key či prodejů obchodních partnerů Digi-Key, procent marže, technologie, zákazníků, business plánů, propagačních a marketingových aktivit, financí a jiných obchodních záležitostí (mimo jiné včetně všech informací o nebo týkajících se tak zvaných betatestů nebo betatestových produktů Digi-Key, které obdržíte v důsledku vaší účasti na těchto betatestech) a informace třetích stran, které je Digi-Key povinna udržovat důvěrné. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení v tomto oddíle nemáte v rámci tohoto oddílu výše žádnou povinnost zachování mlčenlivosti vůči společnosti Digi-Key ve vztahu k informacím, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými bez porušení těchto Podmínek použití, mohou být zobrazeny v dokumentaci, která vám mohla být právoplatně známá v době jejího přijetí od společnosti Digi-Key, jsou přijaty od třetí strany, která tyto informace nezískala či neodhalila nezákonným či pochybným jednáním, nebo mohou být zobrazeny v dokumentaci, která byla nezávisle vyvinuta vámi bez jakéhokoli použití důvěryhodných informací Digi-Key nebo spoléhání se na ně.

12. Příslušné právo, řešení sporů. Na tyto podmínky použití se vztahují zákony státu Minnesota v USA, a to bez ohledu na jakékoli kolizní ustanovení (ať už státu Minnesota nebo jakékoli jiné jurisdikce, která by způsobila použití jiných zákonů), než ve státě Minnesota). Na tyto Podmínky použití se nebude vztahovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží z roku 1980, Úmluva OSN o omezení lhůt při mezinárodním prodeji zboží, nařízení Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA), a žádná provedení téhož v různých jurisdikcích, a jejich případné následné revize. Veškeré spory nebo nároky vyplývající z těchto Podmínek použití nebo vašeho používání Stránky, Služeb nebo Obsahu (dále jen „Spor“) nebo související s nimi budou řešeny Americkou arbitrážní asociací (AAA) podle jejích pravidel pro obchodní arbitráže, a TÍMTO SE NEZRUŠITELNĚ, BEZPODMÍNEČNĚ A V PLNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATÝCH ZÁKONŮ VZDÁVÁTE JAKÉHOKOLI PŘÍPADNÉHO PRÁVA NA SOUDNÍ PROCES, ŽALOBU, ŘÍZENÍ, ŽALOBNÍCH DŮVODŮ NEBO PROTIŽALOBY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ. Arbitráž bude vedena v anglickém jazyce před jediným arbitrem a takový arbitr podle svého výhradního uvážení určí rozhodnost jakéhokoli údajného sporu. Sídlo nebo místo rozhodčího řízení bude vedeno v Minneapolisu v Minnesotě. V maximálním rozsahu přípustném podle příslušného zákona se žádná arbitráž v rámci těchto Podmínek použití nepřipojí k arbitráži zahrnující jakoukoli jinou stranu podléhající těmto Podmínkám použití, ať už prostřednictvím skupinové arbitráže či jinak. Rozhodnutí o kompenzaci, kterou určil arbitr, může být zaneseno u jakéhokoli státního nebo federálního soudu v rámci státu Minnesota i mimo něj. Navzdory výše uvedenému, namísto či jako doplněk jakýchkoli jiných opravných prostředků dostupných společnosti Digi-Key, se může společnost Digi-Key domáhat soudního příkazu či jiné podpory u jakéhokoli státního, federálního či národního soudu kompetentní jurisdikce za (a) jakékoli skutečné či domnělé porušení či zpronevěru duševního vlastnictví nebo vlastnických práv společnosti Digi-Key či jakékoli třetí strany; nebo (b) za jakékoli porušení ustanovení zachování mlčenlivosti v oddílu 11 těchto Podmínek použití, aniž by došlo k porušení požadavků rozhodčího řízení stanovených v tomto oddíle 12. Tímto souhlasíte s jurisdikcí a příslušností státních či federálních soudů státu Minnesota s ohledem na jakýkoli takový soudní příkaz či jinou podporu. Dále berete na vědomí, že práva společnosti Digi-Key na své duševní vlastnictví jsou speciálního, jedinečného, výjimečného charakteru, což těmto právům dodává výjimečnou hodnotu, kterou v důsledku jejich neoprávněné použití, odhalení či ztráty nelze snadno odhadnout, a nemusí být adekvátně kompenzovatelná peněžními prostředky.

13. Všeobecná ustanovení. Doplňkové podmínky, které vám mohou být prezentovány na Stránce jako součást doplňkových Služeb nebo ve vztahu k doplňkovému Obsahu, a ty doplňkové podmínky, které se výslovně vztahují ke specifickým Službám či Obsahu s výjimkou těch, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami použití, pak tyto Podmínky použití jsou nadřazené a řídicí. Tyto Podmínky použití představují celou smlouvu smluvních stran týkající se předmětné záležitosti. Pokud společnost Digi-Key promine určité porušení nebo neplnění podle této smlouvy, nebude to považováno za prominutí předchozího nebo následného porušení nebo neplnění. Pokud je jakákoli část těchto Podmínek použití shledána soudem kompetentní jurisdikce nebo arbitrem s jurisdikcí nad sporem jako neplatná nebo nevykonatelná, nebude to mít vliv na žádná ustanovení těchto Podmínek použití, která tak zůstanou v plné platnosti, a takový soud či arbitr má oprávnění, pokud je to možné, revidovat jakékoli neplatné či nevykonatelné ustanovení za účelem přesného vyjádření úmyslu stran tak, jak je znázorněno původní formulací takového ustanovení, a učiní jej platným a vykonatelným. Práva, povinnosti, dohody nebo závazky vyplývající z této smlouvy nesmí být vámi postoupeny nebo převedeny ze zákona, fúzí nebo jinak, pokud k tomu společnost Digi-Key nedá předem svůj písemný souhlas. Tyto Podmínky použití a předmětná záležitost, na kterou se vztahují, mimo jiné včetně Stránky, Služeb a Obsahu, nevytvářejí společné podniky, partnerství, zaměstnání či agenturní vztah mezi vámi a společností Digi-Key či jejími dodavateli. Povinnosti, práva a podmínky této smlouvy budou závazné a budou platit výhradně ve prospěch smluvních stran této smlouvy a jejich příslušných povolených nástupců a postupníků.

14. Změny Podmínek použití. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo změnit bez upozornění podmínky těchto Podmínek použití. Tyto změny mohou zahrnovat, mimo jiné, poplatky, existují-li nějaké, spojené s přístupem a používáním Stránky či její libovolné části, mimo jiné včetně webové stránky TechXchange, projektových stránek nebo stránek eewiki.net. Jste odpovědní za prostudování těchto Podmínek použití před přístupem, návštěvou, procházením, používáním, komunikací či pokusem o komunikaci s jakoukoli částí Stránky či jakýmkoli softwarem, programem nebo Službami na Stránce, a vaším pokračujícím používáním Stránky, jejích Služeb, či jejího Obsahu po jakékoli úpravě těchto Podmínek použití vyjadřujete souhlas s těmito aktuálními Podmínkami použití. V případě provedení změny či aktualizace těchto Podmínek použití bude příslušně k tomu aktualizováno i „Datum poslední úpravy“. Jako součást registračního procesu za účelem registrace uživatele pro určité funkce na Stránce si ve výchozím nastavení zvolíte příjem e-mailů, která vám společnost Digi-Key dle svého uvážení může zasílat jako upozornění na změny těchto Podmínek použití a/nebo jiných zásad Digi-Key. Změnou tohoto výchozího nastavení se můžete rozhodnout tyto e-maily nepřijímat. Bez ohledu na a v rozporu s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek použití smí společnost Digi-Key provádět změny těchto Podmínek použití zcela dle svého uvážení, a takovéto změny budou pro vás a společnost Digi-Key závazné.

Rozhodná verze
Anglická verze těchto Podmínek použití bude mít přednost v situacích, kdy dojde k rozporu mezi anglickou verzí a verzí v jakémkoli jiném jazyce.

© 2022, Digi-Key Corporation. Všechna práva vyhrazena.

DOTAZY NEBO DALŠÍ INFORMACE. Pokud máte dotazy ohledně Podmínek pro objednávku nebo chcete získat další informace, pošlete e-mail na adresuinternational.customer.service@digikey.com.

II. Podmínky pro objednávku

Veškeré objednávky podané u společnosti Digi-Key, včetně objednávek produktů Chip Outpost a prostřednictvím jakéhokoli webového obchodu, který může být značkový za použití názvů dalších subjektů a začleněný do webových stránek těchto dalších subjektů, podléhají podmínkám těchto Podmínek pro objednávku. Jakékoli zamýšlené změny předložené kupujícím v další dokumentaci jsou tímto výslovně odmítnuty. Objednávky vystavené na formulářích odlišných od těchto podmínek lze přijmout, ale výhradně za předpokladu, že budou platit podmínky těchto Podmínek pro objednávku, a tyto podmínky budou jedinými podmínkami, kterými se objednávka bude řídit.

1. Potvrzení a přijetí objednávky. Když vystavíte objednávku, můžeme před jejím zpracováním ověřit způsob platby, dodací adresu nebo identifikační číslo pro případné osvobození od daně. Souhlasíte, že vaše objednávka představuje nabídku k nákupu, v souladu s těmito Podmínkami pro objednávku, Produktů uvedených ve vaší objednávce. Společnost Digi-Key se může dle svého uvážení rozhodnout vaši objednávku přijmout zpracováním vaší platby a odesláním Produktu, nebo může, z libovolného důvodu, přijetí vaší objednávky nebo její části odmítnout, a to zcela dle uvážení Digi-Key. Pokud přijetí vaší objednávky odmítneme, pokusíme se vám to sdělit pomocí e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, které jste ve své objednávce uvedli. Lhůty dodání nebo odeslání uvedené v souvislosti s objednávkou jsou pouze odhadované a nepředstavují pevné a zaručené dodací lhůty. Z důvodů přehlednosti „Produkty“ zahrnují produkty a služby nabízené prostřednictvím programu Marketplace společnosti Digi-Key.

2. Množstevní omezení. Společnost Digi-Key může z libovolného důvodu omezit nebo zrušit množství dostupná pro nákup podle určité objednávky a může kdykoli změnit dostupnost nebo dobu trvání speciální nabídky. Společnost Digi-Key může objednávku nebo její libovolnou část odmítnout.

3. Elektronická dokumentace. Když vystavujete objednávku prostřednictvím Stránky, jste povinni poskytnout platnou e-mailovou adresu, kterou můžeme použít k oznámení stavu vaší objednávky, upozornění na odeslání nedostatkových výrobků a poskytování dalších sdělení, oznámení nebo jiné komunikace týkající se vaší objednávky. Souhlasíte, že společnost Digi-Key neponese odpovědnost za jakékoli škody, která vám vzniknou, nebo za informace, které neobdržíte, v důsledku vašeho opomenutí poskytnout a udržovat platnou e-mailovou adresu, nebo v důsledku jakékoli chyby vašeho e-mailového systému, spamových filtrů či jiných překážek příjmu naší komunikace.

4. Informace o měněTato Webová stránka je určena výhradně pro Českou republiku a nákupy v měně Euro (EUR), Koruna (CZK) nebo Americký dolar (USD). Pro objednávky do jiné destinace než do České republiky využijte Webovou stránku společnosti Digi-Key v měně USD – https://www.digikey.com – nebo webová stránka příslušné země nebo oblasti. Při telefonické objednávce informujte obchodního zástupce společnosti Digi-Key, jakou měnu preferujete.

5. Ceny a informace o výrobcích. S výjimkou Produktů označených jako Chip Outpost nakupuje společnost Digi-Key Produkty přímo od příslušných původních výrobců. Společnost Digi-Key nakupuje výrobky Chip Outpost přímo od jejich původního výrobce nebo prodejců autorizovaných výrobcem.

Společnost Digi-Key vynaloží přiměřené úsilí na poskytnutí aktuálních a přesných informací týkajících se produktů a cen, avšak nezaručuje aktuálnost ani přesnost těchto informací. Společnost Digi-Key se navíc spoléhá na původního výrobce nebo prodejce oprávněného výrobcem, že poskytne veškerá varování týkající se produktů v souvislosti s používáním produktů a/nebo chemikálií, které mohou být v produktech obsaženy, mimo jiné varování programu safe harbor v souladu se zákonem státu Kalifornie na ochranu zdrojů pitné vody před chemickým znečištěním (California’s Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act), obecně známým jako Proposition 65. Informace o Produktech mohou být bez upozornění změněny. Ceny se mohou do okamžiku přijetí vaší objednávky společností Digi-Key kdykoli změnit. Pokud společnost Digi-Key zjistí zásadní chybu v popisu nebo dostupnosti Produktu, která má vliv na vaši nevyřízenou objednávku u Digi-Key, nebo chybu v ceně, sdělíme vám opravené znění a můžete se rozhodnout, zda toto opravené znění odsouhlasíte, nebo objednávku zrušíte. Pokud se rozhodnete objednávku zrušit a platba z vaší kreditní karty již byla provedena, společnost Digi-Key připíše na vaši kreditní kartu částku ve výši provedené platby. Ceny na této Webové stránce jsou uváděny v měně EUR nebo USD. Společnost Digi-Key není zodpovědná za chyby v ceně, typografické či jiné chyby v jakékoli nabídce Digi-Key a Digi-Key si vyhrazuje právo rušit objednávky plynoucí z těchto chyb. 

6. PlatbaSpolečnost Digi-Key nabízí zákazníkům platícím měnami Euro a CZK následující způsoby platby: MasterCard, VISA, American Express, PayPal, platbu telegrafickým převodem předem, a také otevřený akreditiv u způsobilých institucí a podniků. Platba musí být provedena v měně, ve které byla objednávka vystavena. Zákazníkům platícím měnou USD nabízíme následující způsoby platby: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal, platbu telegrafickým převodem předem, pokladní šek v měně USA, a také otevřený akreditiv u způsobilých institucí a podniků. Nemůžeme přijímat osobní šeky ani ověřené osobní šeky. U peněžních poukázek může docházet k výrazným zdržením. Použití akreditivu musí být předem schváleno účetním oddělením společnosti Digi-Key. 

Žádost o účet.Pro získání žádosti o účet s otevřeným kreditem odešlete žádost o účet. Počítejte prosím s dostatečnou časovou lhůtou pro zpracování žádosti o účet. Aby nedošlo u vaší první objednávky ke zdržení, můžete se rozhodnout pro alternativní způsob platby. 

7. Výhrada vlastnictví.

Vyhrazujeme si vlastnictví dodaného (rezervovaného) zboží, dokud nebudou v plné výši uhrazeny všechny závazky plynoucí z této smlouvy. Tato výhrada se vztahuje také na veškeré budoucí rezervace a závazné objednávky i tehdy, pokud na ně výslovně neodkazujeme.

Zákazník se zavazuje nakládat s rezervovaným zbožím opatrně a na vlastní náklady je přiměřeně pojistit na původní hodnotu proti všem škodám vlivem požáru, povodní či krádeže, a to po dobu, dokud na něj nebylo převedeno vlastnictví zboží.

8. Expediční poplatkyKliknutím sem se přesvědčíte, zda váš nákup splňuje podmínky pro zaslání zdarma. V případě, že váš nákup podmínky pro zaslání zdarma nesplňuje, budou vám naúčtovány přepravní poplatky a přidají se na fakturu. Výše přepravních poplatků se počítá z Distribučního centra produktů společnosti Digi-Key v Thief River Falls, MN, USA. Dostupnost způsobů přepravy závisí na zemi určení. U zásilek nadměrné hmotnosti nebo velikosti mohou být požadovány doplatky. Pokud tato situace nastane, společnost Digi-Key vás o tom před odesláním vyrozumí. Veškeré příslušné poplatky zprostředkovatelům, není-li na Stránce uvedeno jinak, budou hrazeny vámi a budou splatné při dodání.

 • Dodávky prostřednictvím UPS: U dodávek Digi-Key typu Business-to-Business, u kterých bylo společnosti Digi-Key poskytnuto platné DIČ, importuje Digi-Key dodávky do Cologne, Německo (DDP) a v souladu s pravidly dodání zboží uvnitř Společenství podle článku 138 (1) směrnice Rady 2006/112/EC zašle dodávky (CPT) do místa určení. Všechny ostatní dodávky v měně Euro (EUR) a Koruna (CZK) bez platného DIČ a dodávky fyzickým osobám budou zasílány DDP (na základě podmínek INCOTERMS 2020) do místa určení.
 • Dodávky prostřednictvím všech ostatních kurýrů: CPT (na základě podmínek INCOTERMS 2020)
 • Dodávky fakturované na účet kurýra: FCA (na základě podmínek INCOTERMS 2020)

9. Manipulační poplatek. Neexistuje žádná minimální objednávka ani manipulační poplatek.

10. DaněUvedené ceny nezahrnují federální, státní ani místní daně, ani jiné daně uplatňované vládním úřadem, mimo jiné včetně daně z prodeje, užívání, spotřební daně, daně z přidané hodnoty nebo podobných daní. U dodávek Digi-Key typu Business-to-Business prostřednictvím UPS, u kterých bylo společnosti Digi-Key poskytnuto platné DIČ, importuje Digi-Key dodávku v souladu s pravidly CPC4200, a každý firemní zákazník dále zodpovídá za přiznání DPH za dodávku v příslušné zemi. U dodávek fyzickým osobám či firmám bez platného DIČ v evidenci společnosti Digi-Key, nebo u dodávek prostřednictvím jiných kurýrů než UPS je DPH splatná při dodání.

11. Pozdní platby. Uhradíte společnosti Digi-Key všechny náklady, které jí vzniknou při inkasování částky zaslané po splatnosti, a to včetně všech soudních nákladů, inkasních nákladů a odměn právních zástupců.

12. Vyprodané zásoby. Pokud je Produkt, který jste si objednali, v době vystavení objednávky vyprodaný, můžete se rozhodnout, že jej chcete zaslat v den následné zásilky. Není-li na Stránce uvedeno jinak, budou se na každou zásilku vztahovat další expediční poplatky. Objednávky nedostatkových produktů budou realizovány na vaši žádost. Ustanovení tohoto Oddílu 12 se nevztahují na výrobky, které jsou označeny jako Produkty Chip Outpost (viz Oddíl 16 a 18 níže týkající se Produktů Chip Outpost).

13. Dodržování exportních předpisů. Vedle objednávek z USA a jeho území přijímá společnost Digi-Key i mezinárodní objednávky. Některé Produkty nemusí být pro expedici mimo USA dostupné. Všechny objednávky mezinárodního původu nebo místa určení podléhají zákonům, předpisům a nařízením USA o kontrole exportu. Souhlasíte s tím, že dodržíte veškeré platné zákony, omezení, předpisy a nařízení USA nebo příslušných zahraničních právních řádů, úřadů nebo orgánů o kontrole exportu, zahrnující mimo jiné správní nařízení a vyhlášku o exportu vydané Úřadem pro průmysl a bezpečnost ministerstva obchodu USA, předpisy upravující zahraniční obchod vydané Statistickým úřadem ministerstva financí USA a sankce a předpisy vydané Úřadem pro kontrolu zahraničního majetku. Nebudete přímo ani nepřímo prodávat, exportovat, převádět, přepravovat, postupovat, používat ani disponovat výrobky způsobem, který by mohl vést k nedodržení příslušných zákonů, omezení, předpisů a nařízení Spojených států nebo příslušných zahraničních právních řádů, úřadů nebo orgánů o kontrole exportu. Odpovídáte za získání jakékoli licence nebo jiných oficiálních povolení, která mohou být vyžadována pro export, reexport nebo import Produktů, zahrnujících mimo jiné veškeré požadované licence nebo příslušné licenční výjimky nezbytné k přímému nebo nepřímému exportu, reexportu či importu Produktů, nebo ke zprostředkování jejich přímého nebo nepřímého exportu, reexportu či importu do jakékoli země, fyzické osobě, korporaci, organizaci nebo právnické osobě, pro které je takový export, reexport nebo import omezen nebo zakázán podle příslušných zákonů a předpisů na regulaci exportu nebo uvalování sankcí USA (zahrnujících mimo jiné kterékoli ze zmíněných aktivit, na které byly uvaleny sankce nebo embarga spravovaná OSN, ministerstvem zahraničních věcí USA, ministerstvem financí USA, ministerstvem obchodu USA, Evropskou unií nebo jakýmkoli jiným příslušným státním orgánem). Tyto položky jsou regulovány vládou USA a uvolněny pro export pouze do zemí konečného určení pro použití koncovým příjemcem nebo koncovým uživatelem(-i) zde identifikovaným. Nesmějí být přeprodávány, převáděny či s nimi jinak nakládáno do žádné jiné země nebo jiné osobě kromě oprávněného koncového příjemce nebo koncového uživatele(-ů), buď ve své původní podobě, nebo po jejich začlenění do jiných položek, bez předchozího schválení vládou USA či jiného oprávnění zákony a nařízeními USA.

14. Poškození zásilky. Pokud obdržíte zboží, které bylo poškozeno při přepravě, je důležité ponechat přepravní krabici, balicí materiál a díly netknuté. Ihned zahajte reklamaci tím, že se obrátíte na zástupce zákaznických služeb společnosti Digi-Key.

15. Zásady vracení zboží. Společnost Digi-Key ve většině případů přijme vrácené zboží v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oddílu 15 a výrobek vám dle vašeho rozhodnutí vymění, nebo vám vrátí peníze. Zboží a Produkty zakoupené od třetích stran a nikoli přímo od společnosti Digi-Key nejsou způsobilé pro vrácení, refundaci nebo výměnu.

Pro snazší zpracování vráceného zboží:

 • Před vrácením jakéhokoli Produktu (Produktů) si prosím opatřete číslo RMA (povolení k vrácení zboží) zde.
 • Pro veškeré zboží, na které se nevztahuje záruka výrobce, musí být vrácení provedeno do třiceti (30) dnů od data fakturace a být doplněno o číslo původní faktury, obsahovat stručné vysvětlení důvodu vrácení zboží a být umístěno v původním obalu a stavu vhodném k opětovnému prodeji.
 • Některé produkty zaslané přímo od dodavatelů musí být po získání čísla RMA od společnosti Digi-Key vráceny přímo dodavateli. Formulář povolení k vrácení materiálu
 • Po získání čísla RMA obdržíte pokyny, kam produkt vrátit.
 • Všechna zařízení citlivá na elektrostatické výboje („ESD“) vrácená společnosti Digi-Key mohou projít vstupní kontrolou s využitím pracovních ESD pokynů společnosti Digi-Key a v souladu s nejnovější verzí normy ANSI/ESD S20.20 publikované Americkým národním normalizačním institutem a sdružením EOS/ESD Association, Inc. Výrobek ESD, se kterým nebylo správně nakládáno podle této normy, nebude splňovat podmínky kreditu či vrácení peněz.
 • Poplatky za vrácené zboží je třeba uhradit předem nebo odečíst z kreditu na faktuře, jak je uvedeno v online procesu RMA. 
 • Na Produkty vrácené výhradně kvůli chybě zákazníka se může vztahovat poplatek za opětovné naskladnění.
 • Pokud společnost Digi-Key zakoupí určitý Produkt od výrobce konkrétně pro vás, mohou být takové Produkty nezrušitelné nebo nevratné.
 • Součásti specifikované v době cenové nabídky jako „nezrušitelné/nevratné“ jsou nevratné, včetně Produktů označených jako Chip Outpost, s výjimkou omezené záruky na produkty služby Chip Outpost (viz Oddíl 17 níže).
 • Vrácení produktu v rámci záruk výrobců podléhá obchodním podmínkám příslušné záruky výrobce a relevantních reklamačních zásad výrobce pro daný Produkt (některé Produkty například může být nutné vrátit přímo výrobci). Podrobné informace získáte od zástupce zákaznického servisu.

Vrácením jakéhokoli Produktu společnosti Digi-Key potvrzujete, že byl vrácený Produkt zakoupen prostřednictvím webových stránek společnosti Digi-Key a není padělkem, ani jinak neporušuje zásady společnosti Digi-Key týkající se padělků. Berete na vědomí, že padělané Produkty nejsou způsobilé pro vrácení, refundaci ani výměnu a společnost proto Digi-Key jakékoli padělané produkty nepřijímá. Souhlasíte také s tím, že společnost Digi-Key nebo její dodavatel (podle významu) může jakýkoli vrácený Produkt otestovat, aby zjistila, zda není padělkem, nevyhovuje ustanovením nebo jinak neporušuje tyto Podmínky pro objednávku. Pokud společnost Digi-Key nebo její dodavatel podle vlastního uvážení nabude podezření nebo dojde k závěru, že libovolný vracený produkt zahrnující mimo jiné jakékoli elektronické součásti, sestavy, zásobovací materiály a zařízení obsažená v tomto dokumentu, je padělkem, nevyhovuje ustanovením nebo jinak porušuje tyto Podmínky pro objednávku, může (i) daný problém nahlásit příslušným státním nebo regulačním úřadům nebo jiné relevantní třetí straně, (ii) izolovat daný Produkt pro účely dalšího testování či analýzy bez poskytnutí jakéhokoli náhradního produktu nebo refundace, dokud nebude možné stanovit, zda daný Produkt vyhovuje těmto Podmínkám pro objednávku, (iii) pokud je takový Produkt shledán padělkem, izolovat jej po dobu pěti (5) let nebo déle, pokud to vyžadují platné zákony, a po uplynutí příslušné izolační lhůty takový Produkt nevratně pozměnit tak, aby byl fyzicky nepoužitelný včetně vnitřních součástí a (iv) podniknout další kroky vyžadované či povolené platnými zákony a zásadami proti padělkům společnosti Digi-Key. Pokud společnosti Digi-Key odešlete jakýkoli padělaný produkt, ponesete odpovědnost za veškeré spojené náklady, výdaje a škody a souhlasíte s tím, že společnosti Digi-Key nahradíte veškeré vzniklé nároky a škody, včetně poplatků a nákladů na právní zastoupení souvisejících s takovými padělanými Produkt(y).

16. Služba Chip Outpost. Produkty služby Chip Outpost představují nadbytečné skladové zásoby. Produkty služby Chip Outpost zahrnují mimo jiné nadbytečné elektronické součásti, které pocházejí přímo od dodavatele Produktů nebo jsou součástí dodavatelem schváleného vratného kanálu od franšízových distributorů. Společnost Digi-Key je přesvědčena o vysoké kvalitě produktů Chip Outpost, přesto se však mohou vyznačovat určitými nedokonalostmi, mimo jiné například zastaralými kódy data, výrobce mohl ukončit jejich výrobu anebo je jejich výroba zastaralá. Množství Produktů Chip Outpost je omezené, proto je nelze objednat, pokud nejsou na skladě. ZÁRUKY VÝROBCŮ SE NEVZTAHUJÍ NA VÝROBKY SLUŽBY CHIP OUTPOST. VŠECHNY PRODEJE PRODUKTŮ CHIP OUTPOST JSOU KONEČNÉ. Pokud zakoupíte Produkt označený jako Chip Outpost, berete na vědomí, že jej společnost Digi-Key získala na základě smlouvy neumožňující zrušení objednávky nebo vrácení produktu. Z toho důvodu je zakoupení Produktu označeného jako Chip Outpost nezrušitelné a nevratné s výjimkou ustanovení omezené záruky na produkty Chip Outpost (viz Oddíl 18 níže).

17. Prohlášení kupujícího ohledně prodejnosti a vhodnosti produktu pro jakékoli použití. Společnost Digi-Key distribuuje Produkty vyrobené výrobci třetích stran. Společnost Digi-Key mimo jiné netestuje shodu produktů s jakýmikoli specifikacemi výrobce a nijak nezaručuje prodejnost a vhodnost produktů pro jakékoli použití, bez ohledu na to, zda je takové použití společnosti Digi-Key známé. Kupující prohlašuje a zaručuje společnosti Digi-Key, že je výhradně odpovědný za určení, zda jsou Produkty prodejné a vhodné pro zamýšlené použití. Kupující mimo jiné a pouze jako příklad prohlašuje a zaručuje, že určí prodejnost a vhodnost Produktu pro použití v jakémkoli zařízení nebo v jakékoli aplikaci, zahrnující mimo jiné zařízení nebo aplikace na zabezpečení, podporu či údržbu života, chirurgické aplikace, lidské implantáty, jaderné, letecké aplikace nebo pro jakékoli jiné aplikace, ve kterých by selhání jedné součásti mohlo vytvořit situaci, kdy může dojít ke škodám na majetku, zranění osob nebo úmrtí. Mimoto stvrzujete, že společnost Digi-Key není uvedena v seznamu Qualified Manufacturers List („QML“) a neprodává součástky ze seznamu Qualified Product List („QPL“) pro vojenské účely. Veškeré odkazy na seznam QPL nebo vojenské parametry jsou pouze referenčního charakteru, a prodej všech takových produktů společností Digi-Key je určen výhradně pro nevojenské účely. Souhlasíte s tím, že veškeré tyto nákupy jsou určeny pro komerční či jiné využití, které nevyžaduje součástky seznamu QPL. BEZ OMEZENÍ POVINNOSTI NA ODŠKODNĚNÍ PODLE ODDÍLU 18 SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST DIGI-KEY A VÝROBCE PRODUKTŮ BUDETE HÁJIT A ODŠKODNÍTE ZA VEŠKERÉ ŠKODY, NÁKLADY A VÝDAJE, KTERÉ PŘÍPADNĚ VZNIKNOU, MIMO JINÉ VČETNĚ ODMĚN PRÁVNÍCH ZÁSTUPCŮ A NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPADNÝM SOUDNÍM SPOREM NEBO HROZÍCÍM SOUDNÍM SPOREM VYPLÝVAJÍCÍM Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ PRO NEOPRÁVNĚNÉ ÚČELY.

18. Záruka na produkt; omezení záruky; omezení zodpovědnosti.

a. Obecná omezená záruka na produkt. POKUD NENÍ V TOMTO ODDÍLE 18 VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, VŠECHNY PRODUKTY JSOU PRODÁVÁNY PODLE PRAVIDEL „V SOUČASNÉM STAVU“, „KDE SE NACHÁZEJÍ“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. Společnost Digi-Key souhlasí s tím, že na vás v okamžiku prodeje převede v převoditelném rozsahu záruky, které Digi-Key získala od výrobců v souvislosti s Produkty, které vám Digi-Key prodává. KOPIE TĚCHTO ZÁRUK VÝROBCŮ JSOU PŘED ZAKOUPENÍM PRODUKTŮ K DISPOZICI, POKUD KONTAKTUJETE SPOLEČNOST DIGI-KEY. ZÁRUKY VYROBCŮ SE NEVZTAHUJÍ NA PRODUKTY CHIP OUTPOST; NA PRODUKTY ZAKOUPENÉ JAKO CHIP OUTPOST SE VZTAHUJE SAMOSTATNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA CHIP OUTPOST UVEDENÁ V TOMTO ODDÍLE 18. NA URČITÉ, SPECIÁLNĚ PROPAGOVANÉ SKLADOVÉ POLOŽKY SE NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA VÝROBCE JAKÉHOKOLI DRUHU; TYTO PRODUKTY JSOU PRODÁVÁNY POUZE V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ A JEJICH ODLOŽENÉ DODÁNÍ ČI VRACENÍ NENÍ MOŽNÉ.

b. Omezená záruka na produkty Chip Outpost. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkty, které společnost Digi-Key na svých stránkách nebo jinak označila za produkty Chip Outpost („produkty Chip Outpost“). Pokud se rozhodnete ke koupi produktů Chip Outpost, společnost Digi-Key pouze původnímu kupci produktů Chip Outpost od společnosti Digi-Key zaručuje, že se u těchto produktů Chip Outpost neprojeví žádné vady materiálu a zpracování po dobu tří (3) let od původního data fakturace těchto produktů Chip Outpost („Záruční období omezené záruky Chip Outpost“). Tato omezená záruka neplatí pro žádný produkt, (i) se kterým bylo nesprávně zacházeno, který nebyl správně používán (mimo jiné včetně elektrostatického výboje), kterému se nedostalo řádné péče, který měl nehodu nebo byl modifikován, (ii) který není možné z nějakého jiného důvodu otestovat, (iii) byl nainstalován v prostředí, jež pro instalaci tohoto produktu nebylo vhodné, (iv) byl používán k jiným účelům, než k jakým byl určen, nebo (v) byl poškozen ohněm, vodou, větrem, bleskem apod.

 1. Uplatňování této omezené záruky. V případě porušení této omezené záruky vám společnost Digi-Key okamžitě dle svého uvážení (i) nahradí všechny produkty Chip Outpost, které nevyhovují této omezené záruce, nebo (ii) vrátí nákupní částku za vadné produkty Chip Outpost, ovšem za předpokladu, že jsou tyto náhrady podmíněny vrácením produktů Chip Outpost během záručního období v rámci omezené záruky na produkty Chip Outpost nebo do deseti (10) dnů poté, a to společně s písemným popisem reklamovaných vad, v souladu s reklamační zásadou společnosti Digi-Key (viz Oddíl 15 výše).
 2. Testování třetími stranami. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo využít nezávislou třetí stranu k přezkoumání a otestování produktu Chip Outpost, který je údajně vadný, aby zjistila, zda je tento produkt skutečně vadný. Závěry této nezávislé třetí strany budou nezvratné, konečné a závazné pro vás i společnost Digi-Key.

c. Zřeknutí se všech ostatních záruk. S VÝJIMKOU USTANOVENÍ V TOMTO ODDÍLU 18 (i) SPOLEČNOST DIGI-KEY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ V SOUVISLOSTI S ŽÁDNÝMI PRODUKTY, A (ii) VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY VŠEHO DRUHU, VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ I JINÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NÁROKŮ, A PORUŠENÍ ZÁKONA V SOUVISLOSTI S PRODUKTY. Na Produkty se mohou vztahovat patenty, ochranné známky, autorská práva, průmyslové vzory nebo jiná práva třetích osob. Společnost Digi-Key nebude v žádném případě odpovědná za žaloby za porušení těchto práv. Pokud objednávka obsahuje software či jiné duševní vlastnictví, tento software či jiné duševní vlastnictví je poskytováno společností Digi-Key vám, a podléhá jakýmkoli a všem příslušným právům duševního vlastnictví třetích stran a uživatelských licencí. Žádné ustanovení těchto podmínek nebude vykládáno tak, že jsou vám poskytována jakákoli práva nebo licence na jakékoli používání softwaru nebo jiného duševního vlastnictví nebo pro účely, které nejsou výslovně povoleny danou licenční smlouvou. Aniž by došlo k jakémukoli omezení výše uvedeného výroku:

 1. Aplikační inženýring. Společnost Digi-Key nabízí svůj aplikační inženýring výhradně jako službu zákazníkům společnosti Digi-Key. Pracovníci aplikačního inženýringu se snaží poskytovat užitečné informace týkající se Produktů. Společnost Digi-Key nezaručuje, že případné poskytnuté informace nebo doporučení budou správná, úplná nebo přesná, a společnost Digi-Key nepřebírá žádnou odpovědnost za poskytnuté informace nebo doporučení nebo za skutečnost, že jste na tyto informace nebo doporučení spoléhali. Je výhradně vaší povinností provést analýzu a určit vhodnost případných informací nebo doporučení poskytnutých pracovníky aplikačního inženýringu nebo jakýmikoli jinými pracovníky společnosti Digi-Key a pokud se budete na tyto informace nebo doporučení spoléhat, bude to výhradně na vaše riziko a na základě vašeho uvážení. Všechny doporučené náhrady nebo křížové odkazy týkající se dílů jsou pouze doporučeními (bez omezení všeobecnosti předchozích výroků) a společnost Digi-Key nezaručuje, že tyto informace nebo doporučení jsou přesná, úplná nebo správná.
 2. Elektronické sestavy. Společnost Digi-Key může nabízet k prodeji sestavy vyrobené z kombinace produktů, které mohou, ale nemusí být zahrnuty v příloze („elektronické sestavy“), a takové elektronické sestavy se stanou Produkty podle těchto Podmínek použití webových stránek a Podmínek objednávky. Společnost Digi-Key souhlasí s tím, že na vás v okamžiku prodeje převede v dostupném rozsahu záruky, které získala od výrobců v souvislosti s Produkty tvořícími elektronické sestavy. Společnost Digi-Key zaručuje po dobu devadesáti (90) dnů po dodání elektronických sestav společností Digi-Key, že montážní služby společnosti Digi-Key týkající se elektronických sestav („montážní služby") budou bez materiálových vad ve zpracování. Záruka společnosti Digi-Key je omezena na montážní služby a nevztahuje se (i) na žádný z produktů, které tvoří elektronické sestavy; nebo (ii) na jakékoli prodejní sady nebo jiná balení Produktů od společnosti Digi-Key, kde není vyžadována montáž. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a po dobu devadesáti dnů od data dodání a pouze na elektronické sestavy při běžném používání a údržbě. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené přepravou, nedbalostí, náhodným nesprávným použitím nebo zneužitím a nesprávným provozem, údržbou, servisem nebo skladováním. SPOLEČNOST DIGI-KEY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, A TÍMTO SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH A JINÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE NA ELEKTRONICKÉ SESTAVY, MONTÁŽNÍ SLUŽBY A PRODUKTY, KTERÉ ELEKTRONICKÉ SESTAVY ZAHRNUJÍ. ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE VYTVOŘENÍ ELEKTRONICKÝCH SESTAV MŮŽE ZRUŠIT NEBO ZNEPLATNIT JAKÉKOLI ZÁRUKY POSKYTOVANÉ VÝROBCEM SOUČÁSTÍ. ZÁKAZNÍK PŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA PŘEZKOUMÁNÍ ZÁRUK VÝROBCE SOUČÁSTÍ A URČENÍ ROZSAHU, V JAKÉM MOHOU BÝT PLATNÉ NEBO BÝT ZNEPLATNĚNY KOMBINACÍ PRODUKTŮ TVOŘÍCÍCH ELEKTRONICKÉ SESTAVY.
 3. Produkty na míru. Společnost Digi-Key může také na žádost zákazníka sestavit, rozšířit a/nebo naprogramovat produkty v souladu se specifikacemi poskytnutými zákazníkem („služby s přidanou hodnotou“) a jakékoli takové produkty sestavené, rozšířené nebo naprogramované společností Digi-Key („Produkt na míru“) budou zahrnovat také produkty podle těchto Podmínek použití webových stránek a Podmínek objednávky. Zákazník má výhradní odpovědnost za určení, zda je produkt na míru vhodný pro použití, které zákazník zamýšlí. Zákazník je též odpovědný za veškeré zkoušky kvality a tolerance. Zákazník také prohlašuje a zaručuje, že veškeré informace obsažené v jakékoli specifikaci, kterou zákazník poskytne společnosti Digi-Key, jsou úplné a přesné a jakýkoli produkt na míru připravený v souladu se specifikacemi zákazníka nebude neporušovat ani zneužívat práva žádné třetí strany, mimo jiné včetně jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví. Produkt na míru je nezrušitelný/nevratný. Společnost Digi-Key zaručuje, že služby s přidanou hodnotou budou odpovídat písemným specifikacím zákazníka přijatým společností Digi-Key po dobu devadesáti (90) dnů po dodání produktů na míru společností Digi-Key. Společnost Digi-Key neodpovídá za samotné produkty, ani za produkt na míru, s výjimkou služeb s přidanou hodnotou, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a po dobu devadesáti dnů od data dodání a pouze na poodukty na míru při běžném používání a údržbě. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené přepravou, nedbalostí, náhodným nesprávným použitím nebo zneužitím a nesprávným provozem, údržbou, servisem nebo skladováním. BEZ OMEZENÍ JAKÉHOKOLI DALŠÍHO BODU NEBO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK OBJEDNÁVKY SE SPOLEČNOST DIGI-KEY VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ, ŽE PRODUKT NA MÍRU JE VHODNÝ PRO POUŽITÍ V JAKÉMKOLI LÉKAŘSKÉM PŘÍSTROJI NEBO V APLIKACI ZAHRNUJÍCÍ MIMO JINÉ ZAŘÍZENÍ NEBO APLIKACE NA ZABEZPEČENÍ, PODPORU ČI ÚDRŽBU ŽIVOTA, CHIRURGICKÉ APLIKACE, LIDSKÉ IMPLANTÁTY, JADERNÉ ČI LETECKÉ APLIKACE NEBO PRO JAKÉKOLI POUŽITÍ NEBO APLIKACI, KDE BY SELHÁNÍ JEDNÉ SOUČÁSTI MOHLO VYTVOŘIT SITUACI VEDOUCÍ K MOŽNÝM ŠKODÁM NA MAJETKU, ZRANĚNÍ OSOB NEBO ÚMRTÍ. ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ, ŽE SLUŽBY S PŘIDANOU HODNOTOU A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ NA MÍRU MOHOU ZRUŠIT NEBO ZNEPLATNIT JAKÉKOLI ZÁRUKY VÝROBCE.
 4. Vyloučení dalších záruk. S výjimkou řádně pověřeného pracovníka společnosti Digi-Key, který písemně poskytne další záruku, není žádný zaměstnanec ani zástupce společnosti Digi-Key ani jiné strany oprávněn poskytovat jakoukoli záruku, která není uvedena v tomto Oddílu 17.

d. Omezení zodpovědnosti. SPOLEČNOST DIGI-KEY VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESE ZODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, MIMOŘÁDNÉ, NÁSLEDNÉ, REPRESIVNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ÚSPOR NEBO OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI) VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, DOKONCE ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST DIGI-KEY BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝM ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI DIGI-KEY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI PRODUKTU, MONTÁŽNÍ SLUŽBY NEBO SLUŽBY S PŘIDANOU HODNOTOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNE NÁKUPNÍ CENU PRODUKTU (A S OHLEDEM NA MONTÁŽNÍ SLUŽBY A SLUŽBY S PŘIDANOU HODNOTOU, CENU PRODUKTU, NA KTERÝ SE TAKOVÁ SLUŽBA VZTAHUJE), BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII UPLATNĚNOU NA TAKOVOU ODPOVĚDNOST VZNIKLOU V DŮSLEDKU SMLUVNÍHO VZTAHU, PŘEČINU, ZÁRUKY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE ČÁSTKY SPLATNÉ ZA PRODUKTY Z TĚCHTO OMEZENÍ ČÁSTEČNĚ VYCHÁZEJÍ Z TĚCHTO OMEZENÍ, A SOUHLASÍTE, ŽE TATO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁHRADY.

Některé země nemusejí umožňovat vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, tudíž se na vás výše uvedená omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat, avšak budou v každém případě uplatněna v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem.

19. Odškodnění. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že osobně odpovídáte za své používání nebo nemožnost používat produkty. Souhlasíte s tím, že společnost Digi-Key a její spoluvlastníky, obchodní partnery, poskytovatele licencí, přidružené společnosti, dodavatele, zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, vlastníky, zástupce a agenty odškodníte, budete hájit a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, ztráty, výdaje, škody a náklady (zahrnující mimo jiné přímé, náhodné, zvláštní, následné, sankční, exemplární a nepřímé škody) a přiměřené poplatky za právní zastoupení vyplývající nebo způsobené vašim používáním, zneužitím nebo nemožnosti používat Produkty nebo jakýmkoli vaším porušením těchto Podmínek pro objednávku.

20. Vyšší moc. Společnost Digi-Key neponese odpovědnost za zpoždění dodávky nebo nesplnění svých povinností z příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně rozdělování výrobků, nedostatku materiálu, pracovních sporů, dopravních zdržení, nepředvídatelných okolností, zásahů vyšší moci, jednání nebo opomenutí občanských nebo vojenských úřadů, vládních priorit, požárů, stávek, povodní, velmi nepříznivých povětrnostních podmínek, počítačových výpadků, terorismu, epidemie, karanténních omezení, povstání nebo války. Lhůta společnosti Digi-Key pro dodání nebo plnění se prodlouží o dobu tohoto zpoždění, nebo může společnost Digi-Key dle svého uvážení objednávku nebo její zbývající část zrušit zasláním oznámení, aniž by jí tím vznikla odpovědnost.

21. Příslušné právo; řešení sporů; promlčení právních kroků. Na tyto Podmínky pro objednávku se vztahují zákony státu Minnesota v USA, a to bez ohledu na jakékoli kolizní ustanovení (ať již státu Minnesota nebo jakékoli jiné jurisdikce, která by způsobila použití jiných zákonů), než ve státě Minnesota). Na tyto Podmínky pro objednávku se nebude vztahovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží z roku 1980, Úmluva OSN o omezení lhůt při mezinárodním prodeji zboží, nařízení Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) a žádná provedení téhož v různých jurisdikcích a jejich případné následné revize. Veškeré spory nebo nároky vyplývající z těchto Podmínek pro objednávku nebo vašeho nákupu či používání Produktů (dále jen „spor“) nebo související s nimi budou řešeny Americkou arbitrážní asociací (AAA) podle jejích pravidel pro obchodní arbitráže, a TÍMTO SE NEZRUŠITELNĚ, BEZPODMÍNEČNĚ A V PLNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATÝCH ZÁKONŮ VZDÁVÁTE JAKÉHOKOLI PŘÍPADNÉHO PRÁVA NA SOUDNÍ PROCES, ŽALOBU, ŘÍZENÍ, ŽALOBNÍCH DŮVODŮ NEBO PROTIŽALOBY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI PRO OBJEDNÁVKU. Arbitráž bude vedena v anglickém jazyce před jediným arbitrem, který podle svého výhradního uvážení určí rozhodnost jakéhokoli údajného sporu. Sídlo nebo místo rozhodčího řízení bude vedeno ve městě Minneapolis státu Minnesota. Do maximálního rozsahu povoleného příslušným zákonem se žádná arbitráž v rámci těchto Podmínek pro objednávku nepřipojí k arbitráži zahrnující jakoukoli jinou stranu podléhající těmto Podmínkám pro objednávku, ať už prostřednictvím skupinové arbitráže či jinak. Rozhodnutí o kompenzaci, kterou určil arbitr, může být zaneseno u jakéhokoli státního nebo federálního soudu v rámci státu Minnesota i mimo něj. Navzdory výše uvedenému, namísto či jako doplněk jakýchkoli jiných opravných prostředků dostupných společnosti Digi-Key, se může společnost Digi-Key domáhat soudního příkazu či jiné podpory u jakéhokoli státního, federálního či národního soudu kompetentní jurisdikce pro jakékoli skutečné či domnělé porušení duševního vlastnictví či vlastnických práv společnosti Digi-Key či jakékoli třetí strany. Tímto souhlasíte s jurisdikcí a příslušností státních či federálních soudů státu Minnesota s ohledem na jakýkoli takový soudní příkaz či jinou podporu. Dále berete na vědomí, že práva společnosti Digi-Key ke svému duševnímu vlastnictví jsou speciálního, jedinečného, výjimečného charakteru, což těmto právům dodává výjimečnou hodnotu, kterou v důsledku jejich neoprávněné použití, odhalení či ztráty nelze snadno odhadnout, a nemusí být adekvátně kompenzovatelná peněžními prostředky. Všechny pory iniciované vámi musejí být zahájeny do jednoho (1) roku od data nákupu nebo obstarání daného Produktu; výjimkou jsou spory na základě porušení záruky, které musejí být zahájeny do devadesáti (90) dnů od data, kdy společnost Digi-Key neuzná záruční reklamaci podle Oddílu 18 těchto Podmínek pro objednávku.

22. Všeobecná ustanovení. Tyto Podmínky pro objednávku představují celou smlouvu smluvních stran týkající se předmětné záležitosti. Pokud společnost Digi-Key promine určité porušení nebo neplnění podle této smlouvy, nebude to považováno za prominutí předchozího nebo následného porušení nebo neplnění. Pokud je jakákoli část těchto Podmínek pro objednávku shledána soudem kompetentní jurisdikce nebo arbitrem s jurisdikcí nad sporem jako neplatná nebo nevykonatelná, nebude to mít vliv na žádná ustanovení těchto Podmínek pro objednávku, která tak zůstanou v plné platnosti, a takový soud či arbitr má oprávnění, pokud je to možné, revidovat jakékoli neplatné či nevykonatelné ustanovení za účelem přesného vyjádření úmyslu stran tak, jak je znázorněno původní formulací takového ustanovení, a učiní jej platným a vykonatelným. Práva, povinnosti, dohody nebo závazky vyplývající z této smlouvy nesmí být vámi postoupeny nebo převedeny ze zákona, fúzí nebo jinak, pokud k tomu společnost Digi-Key nedá předem svůj písemný souhlas. Tyto Podmínky pro objednávku a předmětná záležitost, na kterou se vztahují, mimo jiné včetně nákupu Produktů, nevytvářejí společné podniky, partnerství, zaměstnání či agenturní vztah mezi vámi a společností Digi-Key či jejími dodavateli. Povinnosti, práva a podmínky této smlouvy budou závazné a budou platit výhradně ve prospěch smluvních stran této smlouvy a jejich příslušných povolených nástupců a postupníků, a nepropůjčují žádná práva nebo nápravné prostředky třetím stranám, ani nejsou k takovým krokům určeny. 

23. Změny Podmínek pro objednávku. Společnost Digi-Key si vyhrazuje právo změnit bez upozornění podmínky těchto Podmínek pro objednávku. Jste odpovědní za prostudování těchto Podmínek pro objednávku před vaším nákupem Produktů, a vaším nákupem Produktů po jakékoli úpravě těchto Podmínek pro objednávku vyjadřujete souhlas s těmito aktuálními Podmínkami pro objednávku. V případě provedení změny či aktualizace těchto Podmínek pro objednávku bude příslušně k tomu aktualizováno i „Datum poslední úpravy“. V rámci registrace uživatele určitých funkcí webových stránek se ve výchozím stavu rozhodujete pro přijímání e-mailů, ve kterých vás společnost Digi-Key může podle vlastního uvážení upozorňovat na změny těchto Podmínek objednávky a dalších zásad společnosti Digi-Key. Změnou tohoto výchozího nastavení se můžete rozhodnout tyto e-maily nepřijímat. Bez ohledu na a v rozporu s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek pro objednávku smí společnost Digi-Key provádět změny těchto Podmínek pro objednávku zcela dle svého uvážení, a takovéto změny budou pro vás a společnost Digi-Key závazné.

Rozhodná verze
Anglická verze těchto Podmínek pro objednávku bude mít přednost v situacích, kdy dojde k rozporu mezi anglickou verzí a verzí v jakémkoli jiném jazyce.

© 2022, Digi-Key Corporation. Všechna práva vyhrazena.

DOTAZY NEBO DALŠÍ INFORMACE. Pokud máte dotazy ohledně Podmínek pro objednávku nebo chcete získat další informace, pošlete e-mail na adresuinternational.customer.service@digikey.com.

DATUM POSLEDNÍ ZMĚNY

30. března 2022

Revize 5.2